Master i landskapsarkitektur (Tromsø)

Om studiet

Master i landskapsarkitektur ved AHO er et 2-årig studium med et omfang på 120 studiepoeng, og tar opp studenter med 3-årig grunnleggende landskapsutdanning.

Skolen forvalter sterke tradisjoner i landskapsurbanisme, og utdanningen svarer på behov for et større mangfold i faget og profesjonen. Utdanningen vektlegger formgiving inspirert av skolens fagtradisjon innenfor arkitektur. Utdanningen er studiobasert og prosjektorientert.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i sammenhengen mellom utbyggingsmønstre og landskap, hvordan vi forvalter naturressurser, hvordan vi former omgivelsene våre i ulike skalaer, hvordan klimaendringene vil påvirke utformingen av omgivelsene våre og motsatt, hvordan utformingen av omgivelsene våre kan påvirke klimaendringene. Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Tekniske og andre forutsetninger

For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benyttes i studiet og studenter får tilgang til lisenser og oppgraderinger.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle. Her finnes informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer og annet. 

Opptakskrav og rangering

Søkere som har bachelor eller tilsvarende treårig grunnutdanning i landskapsarkitektur fra annen institusjon, kan søke om opptak.

Søkerne rangeres på bakgrunn av dokumentasjon fra tilsvarende utdanning, språkkunnskaper og portfolio.

Opptaks- og godkjenningsutvalget ved AHO er opptaksorgan.

Søking til studiet gjøres via Søknadsweb.

Oppbygning og sammensetning

Selv om landskapsstudiet er et studieum på masternivå med et omfang på 120 studiepoeng (sp). De to første semestrene er obligatoriske, mens man det tredje semesteret kan velge fra AHOs studiokurs.

Masteroppgaven er en selvstendig oppgave, diplom, på 30 sp.

Master i landskapsarkitektur Kull 2015 (Tromsø)

Course 2015 Fall 2016 Spring 2016 Fall 2017 Spring
60 303 Introduction to Landscape Urbanism 10
65 501 Blå-grønn-hvit infrastruktur 20
EKSTERN Eksternt kurs (UiT) 10
65 602 Vardø - Byplan og deltagende kartlegging 20
65 504 Intervals of neglect: Industrial Heritage in the Arctic 24
65 701 Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø) 6
12 803 Diplom Landskapsarkitektur 30

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Undervisningsform

 • Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.
 • Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.
 • I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.
 • All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Søknad om innpassing i henhold til universitets- og høgskolenloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Studiet består av fire semestre der de to første semestrene er obligatoriske. Studentene velger blant et bredt spekter av kurs i tredje semester. Det siste semesteret brukes til diplomoppgaven, en selvstendig og selvvalgt oppgave som en avslutning på studiet

Internasjonalisering

Utveksling

Utveksling ved AHO kan skje i tredje semester av studiet. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+, Nordplus-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium fører fram til graden master i landskapsarkitektur. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet.

Forventet læringsutbytte

Landskapsarkitekter utdannet ved AHO evner å etablere et selvstendig faglig virkefelt, bidrar med originale betraktningsmåter og løsninger og utøver faget på et høyt internasjonalt nivå.

Landskapsarkitekter som har fått graden Master i arkitektur ved AHO kan praktisere faget på grunnlag av kunnskaps- og ferdighetsfelt som er definert i EUs profesjonsdirektiv og IFLAs standard for landskapsarkitekturutdanning.

De kan praktisere faget landskapsarkitektur gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, ideutvikling og arkitekturprosjektering i ulike skalaer og format

 • kjenner fagets naturgitte, miljømessige, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger,
 • behersker fagets arbeidsmåter, verktøy og uttrykksformer og evner å bruke disse i prosjektering på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte,
 • har kunnskap om fagets historie, egenart og plass i samfunnet, og evner og bruke denne kunnskapen i eget faglig arbeid,
 • kan orientere seg i forskning- og utviklingsarbeid innen faget og evner å bruke denne kunnskapen både i prosjektering og arkitekturkritikk.

Landskapsarkitekter utdannet på AHO kan på en reflektert måte ta ulike profesjonelle roller og er dyktige i samarbeid med andre faggrupper:

 • De kan formidle landskapsarkitektfaglig arbeid, eget og andres, til legfolk og fagfolk på et profesjonelt og akademisk nivå,
 • evner å reflektere over eget arbeid og bryte egen forståelsesramme
 •  tar ansvar for egen læring og faglig utvikling, kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktisering av faget.

Overgangsordninger

Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, kan bli direkte berørt av endringene i form av at kurs/emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Overgangsordninger ved endring av studiemodellen er fastsatt i AHOs forskrift om masterstudier § 5-8.