Master i design

Om studiet

Masterutdanningen i design er et gjennomgående studium som går over 5 år (10 semestre) og omfatter 300 studiepoeng.

Det er eget opptak til masternivå (4. år) for søkere som har fullført bachelor eller tilsvarende utdanning av minst 3 års varighet i design, i Norge eller utlandet. Dette utgjør de siste fire semestrene av det 5-årige studieprogrammet.

Designstudiet ved AHO søker å være faglig i front og har en tilnærming til designfaget som går ut over fagets tradisjonelle rolle. Kjernen i utdanningen er flerfaglig forståelse og designdrevene prosesser. Studiet utdanner designere som er adaptive og har en velutviklet evne til innovasjon og kommunikasjon. Grunnutdanningen har sine røtter i tradisjoner i industridesign. Masterundervisningen legger til rette for alternativ spesialisering innenfor tjenestedesign, interaksjonsdesign eller industridesign. 

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utvikler fremtidens produkter og tjenester. Dette kan være alt fra husholdningsprodukter til ekstrem-industri, til hvordan vi formgir og bruker teknologi som mobil- apper eller hvordan vi utvikler tjenester som skaper gode brukeropplevelser.

Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter. Det legges vekt på insikt i bruks situasjonen og empati med brukeren, samt den samfunnsmessige og kulturelle konteksten. Estetikk og kommunikasjon er vesentlig igjennom hele studiet.

Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Tekniske og andre forutsetninger

For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC/MAC. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benyttes i studiet og studenter får tilgang til lisenser og oppgraderinger.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle. Her finnes informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer og annet. 

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har bachelor eller tilsvarende treårig grunnutdanning i design fra annen institusjon, kan søke om opptak. Søknad sendes gjennom SøknadsWeb. Søkerne rangeres på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning, språkkunnskaper og portfolio. 

Oppbygning og sammensetning

Studiet er inndelt i to nivå. Grunnundervisningen er lagt opp som et obligatorisk løp over de første seks semestrene, 180 studiepoeng (sp). Denne delen av studiet foregår på norsk.

Masterundervisningen går over fire semestre, 120 sp. Denne delen av studiet foregår på engelsk og består av et studiokurs per semester (24 sp) og et fordypningskurs (6 sp). Studentene velger blant et bredt spekter av kurs. Det siste semesteret brukes til diplomoppgaven, en selvstendig og selvvalgt oppgave som en avslutning på studiet (30 sp).

 

Master i design (Kull 2015)

Emne 2015 Høst 2016 Vår 2016 Høst 2017 Vår 2017 Høst 2018 Vår 2018 Høst 2019 Vår 2019 Høst 2020 Vår
70 110 GK1 Introduksjon til design 20
80 112 GK1 Examen philosophicum 10
80 113 GK1 Skriveøvelser
70 120 GK2 Design - del 2 18
70 123 GK2 Design og samtid 6
40 120 GK2 Materialteknologi 6
70 130 GK3 Interaktive Produkter 18
70 131 GK3 Mekanikk 6
70 132 GK3 Designhistorie 6
70 141 GK4 Fysiske produkter og produksjonsmetoder 18
70 140 GK4 Produksjonsteknologi 6
70 142 GK4 Designteori 1 6
70 152 GK5 Identitet og Opplevelse 24
70 153 GK5 Designteori 2 6
70 161 GK6 Design sett i system 24
70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier 6

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Undervisningsform

 • Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.
 • Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.
 • I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.
 • All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket til første år kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen (tre første år) og inntil to semestre i masterundervisningen.

Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Master i design er et profesjonsstudium på 5 år og tilbys som heltidsstudium. Studenter som blir tatt opp til masternivå følger de 2 siste årene. Studiet ligger på syklus 2 (mastergrad) og har et omfang på 300 studiepoeng.

Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr. uke. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, workshops, gruppearbeid, selvstendig arbeid og eksamensgjennomføring.

Internasjonalisering

Utveksling

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium gir graden master i design. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet.

Forventet læringsutbytte

Grunnutdanningen har sine røtter i tradisjoner i industridesign. De toårige masterforløpene legger til rette for alternativ spesialisering innenfor tjenestedesign, interaksjonsdesign eller industridesign.

Studiet søker å være faglig i front og har en tilnærming til designfaget som går ut over fagets tradisjonelle rolle. Kjernen i utdanningen er flerfaglig forståelse og designdrevene prosesser. Studiet utdanner designere som er adaptive og har en velutviklet evne til innovasjon og kommunikasjon.

Designere utdannet ved AHO evner å etablere et selvstendig faglig virkefelt, bidrar med originale betraktningsmåter og løsninger og utøver faget på et høyt internasjonalt nivå.

 • De kan utvikle designløsninger gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, ideutvikling, samhandling og gjennomføring av prosjekter;
 • kjenner fagets historiske egenart, plass i samfunnet og fagets kulturelle og teknologiske forutsetninger;
 • behersker fagets metoder, verktøy og uttrykksformer og evner å bruke disse i kreative prosesser på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte;
 • har kunnskap og erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid.

Designere utdannet på AHO skal på en reflektert måte kunne ta ulike profesjonelle roller og være dyktige i samarbeid med andre faggrupper:

 • De kan kommunisere verdier og konsepter, fasilitere dialog og interdisiplinære prosesser gjennom å anvende et bredt spekter av designmetoder og verktøy;
 • evner å reflektere over eget arbeid og bryte egen forståelsesramme;
 • tar ansvar for egen læring og faglig utvikling, og kan anvende sin kunnskap på nye felt;
 • kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktisering av faget. 

Overgangsordninger

Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, kan bli direkte berørt av endringene i form av at kurs/emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Overgangsordninger ved endring av studiemodellen er fastsatt i AHOs forskrift om masterstudier § 5-8.