Master i arkitektur

Om studiet

Masterutdanningen i arkitektur er et gjennomgående studium som går over 5,5 år (11 semestre) og omfatter 330 studiepoeng.
 
Det er eget opptak til masternivå (4. år) for søkere som har fullført bachelor eller tilsvarende utdanning av minst 3 års varighet i arkitektur, i Norge eller utlandet. Dette utgjør de siste fem semestrene av det 5,5-årige studieprogrammet.
 
Skolen forvalter sterke tradisjoner i norsk arkitektur og utdanner arkitekter som kan fungere i ulike samfunnsroller. Arkitekter utdannet ved AHO evner å etablere et selvstendig faglig virkefelt, bidrar med originale betraktningsmåter og løsninger og utøver faget på et høyt internasjonalt nivå. Utdanningen er studiobasert og prosjektorientert.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utformer rom og bygninger, bysentrum og parker eller har interesse for byggetradisjoner og restaurering av gamle bygninger. Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Tekniske og andre forutsetninger

For å følge studiet må studentene ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC/MAC. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benyttes i studiet og studenter får tilgang til lisenser og oppgraderinger.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle. Her finnes informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer og annet.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har bachelor eller tilsvarende treårig grunnutdanning i arkitektur fra annen institusjon, kan søke om opptak. Søknad sendes gjennom SøknadsWeb. Søkerne rangeres på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning, språkkunnskaper og portfolio.

Oppbygning og sammensetning

Studiet er inndelt i to nivå. Grunnundervisningen er lagt opp som et obligatorisk løp over de første seks semestrene, 180 studiepoeng (sp). Denne delen av studiet foregår på norsk.

Masterundervisningen går over fem semestre, som tilsvarer 150 sp. Denne delen av studiet foregår på engelsk og består av et studiokurs per semester (24 sp) og et fordypningskurs (6 sp). Studentene velger blant et bredt spekter av kurs. Det siste semesteret brukes til diplomoppgaven, en selvstendig og selvvalgt oppgave som en avslutning på studiet (30 sp).

 

Master i arkitektur (Kull 2015)

Emne 2015 Høst 2016 Vår 2016 Høst 2017 Vår 2017 Høst 2018 Vår 2018 Høst 2019 Vår 2019 Høst 2020 Vår 2020 Høst
80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur 20
80 112 GK1 Examen philosophicum-n 10
80 113 GK1 Skriveøvelser
80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur 18
40 120 GK2 Materialteknologi 6
80 123 GK2 Arkitekturhistorie 1 6
40 130 GK 3 Byboligen. 18
80 131 GK 3 Arkitekturhistorie 2 6
40 131 GK3 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 1 6
40 140 GK 4 Offentlig bygning 18
40 141 GK4 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2 6
80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie 6
60 150 GK5 By og arkitektur 20
60 151 GK5 By- og byplanhistorie 6
60 152 GK5 Introduksjon til Urbanisme 4
60 160 GK6 By og Arkitektur 24
80 162 GK6 Arkitektureorienes historie 6

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Undervisningsform

 • Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.
 • Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.
 • I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.
 • All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket til første år kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen (tre første år) og inntil to semestre i masterundervisningen.

Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Master i arkitektur er et profesjonsstudium på 5 ½ år og tilbys som heltidsstudium. Studiet ligger på syklus 2 (mastergrad) og har et omfang på 330 studiepoeng. Studenter som blir tatt opp til masternivå følger de 2 ½ siste årene.

Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr. uke. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter, som for eksempel forelesninger, veiledning, workshops, gruppearbeid, selvstendig arbeid og eksamensgjennomføring.

Internasjonalisering

Utveksling

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium gir graden master i arkitektur. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet.

Forventet læringsutbytte

Utdanningen ved AHO er studiobasert og prosjektorientert. Skolen forvalter sterke tradisjoner i norsk arkitektur og utdanner arkitekter som kan fungere i ulike samfunnsroller. Arkitekter utdannet ved AHO evner å etablere et selvstendig faglig virkefelt, bidrar med originale betraktningsmåter og løsninger og utøver faget på et høyt internasjonalt nivå.

Arkitekter som har fått graden Master i arkitektur ved AHO kan praktisere faget på grunnlag av kunnskaps- og ferdighetsfelt som er definert i EUs profesjonsdirektiv.

 • De kan gi form til arkitektur gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og arkitekturprosjektering i ulike skalaer og format;
 • kjenner fagets naturgitte, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger;
 • behersker fagets arbeidsmåter, verktøy og uttrykksformer og evner å bruke disse i arkitekturprosjektering på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte;
 • har kunnskap om fagets historie, egenart og plass i samfunnet, og evner å bruke denne kunnskapen i eget faglig arbeid;
 • kan orientere seg i forsknings- og utviklingsarbeid innen faget og evner å bruke denne kunnskapen både i prosjektering og arkitekturkritikk.

Arkitekter utdannet på AHO kan på en reflektert måte ta ulike profesjonelle roller og er dyktige i samarbeid med andre faggrupper:

 • De kan formidle arkitektfaglig arbeid, eget og andres, til legfolk og fagfolk på et profesjonell og akademisk nivå;
 • evner å reflektere over eget arbeid og å bryte egen forståelsesramme;
 • tar ansvar for egen læring og faglig utvikling, og kan anvende sin kunnskap på nye felt;
 • kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag  i forhold til etiske problemstillinger i praktisering av faget.

Overgangsordninger

Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, kan bli direkte berørt av endringene i form av at kurs/emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Overgangsordninger ved endring av studiemodellen er fastsatt i AHOs forskrift om masterstudier § 5-8.