Brennpunkt Biedjovággi

Type kurs Studiokurs
Emnekode 60 602
Institutt Institutt for urbanisme og landskap
Undervisningsspråk Engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 10
Maks studenter 15
Kursansvarlig Gisle Løkken, 70 grader nord arkitekter, Tromsø

Krav til forkunnskaper

Bestått 1. semester.

Tema

Kursbeskrivelse:
De nordlige landskaper er i stigende grad utsatt for sterke økonomiske og politiske interesser som ønsker eierskap, eksklusive rettigheter og definisjonsmakt over territorier som tradisjonelt er bærere av komplekse historier og subtil kunnskap. I hovedsak er det en motsetningene mellom en landskapsoppfatning sett innenfra som i praksis betyr en langsiktig forvaltning av landskapet, og en utenfrabetrakning som i prinsippet betyr kortsiktig profittmaksimering - i dette tilfellet fra en handlekraftig gruveindustri, drevet frem av multinasjonal kapital og retorikken fra engasjerte investorer.
De nordlige landskaper har historisk sett vært områder for jakt, fiske og sanking, og ikke minst reindrift som fremdeles er en viktig næring i Finnmark. Reindriften er en viktig symbolbærer for samisk kultur, og er organisert i siidaer eller reinbeitedistrikter som er sosiale og juridiske enheter som omfatter store territorier. Reinflokkene bruker hele landskapet etter de skiftende åtte samiske årstider, i en stadig vandring mellom kystbeiter og beiter på innlandsvidda. En siida er en relativt rigid organisering da hele landskapet er delt i ulike distrikter som grenser opp mot hverandre – tilsynelatende usynlige strukturer som i realiteten innebærer at hele landskapet allerede er definert inn i en spesifikk bruk. Dette betyr igjen at alle former for nye tekniske inngrep som bebyggelse, veier, dammer, kraftlinjer og gruver har stor påvirkning på reinens utfoldelse, noe som i siste instans er en forutsetning for siidaens eksistens. Det kan derfor hevdes at reindrift og tradisjonell samisk kulturutfoldelse i praksis utøver stor motstand mot forandringer i landskapet.
Brennpunkt Biedjovággi vil løfte frem en kritisk debatt om utviklingen som pågår i de nordlige landskaper og være en plattform for eksperimentell tilnærming til landskapet. Kurset undersøker hvilke verdier som står på spill i en globalisert, sammenvevd økonomi av produksjon og forbruk som betrakter ethvert landskap som en potensiell økonomisk ressurs. I problemstillingene rundt Biedjovággi konfronteres de fleste aktører i denne typen konflikter, noe som vil bli belyst, undersøkt og bearbeidet i kurset. Kurset vil utvikle et alternativt vokabular for disse omstridte landskapene – et vokabular som bygger på individuelle erfaringer, kunnskap og innsikt som i utgangspunktet ikke er opplagt – både for å få en bred base for debatt og kommunikasjon, og kunne drøfte endringskreftenes terskelverdier og points of no return.

Læringsmål

Studentene vil lære hvordan de definerer territoriell kontekst og hvordan denne danner ramme og bakgrunn for mer stedsspesifikke problemstillinger knyttet til ressursutvinning og forvaltning. De vil lære å identifisere og isolere friksjons- og konfliktpunkter, og forstå hvordan disse er relaterer til politisk styring og eksisterende landskapspraksis. De vil få kunnskap om hvordan design sammen med landskapsforståelse aktivt kan spille en rolle i forhold til politiske strategier og i forhandling med ulike næringsinteresser i sårbare landskaper.

Innhold

Gjennom grundige undersøkelser, praktiske øvelser og prosjektering vil kurset åpne for kompleksiteten i landskapet, og undersøke forandringer i spennet mellom, det som Deleuze & Guattari beskriver som relativ til absolutt deterritorialisering. Kursets tilnærming til landskapet genererer et mangfold av kunnskap etter et rhizomatisk prinsipp der ulike erfaringer og ulike egenskaper kobles sammen i rom og tid – noe som igjen kan generere ny kunnskap og respons.
Undervisningen og veiledning vil foregå individuelt og i plenum, men det er en forutsetning at kunnskapen deles og diskuteres, og at kurset bygger opp en felles kunnskapsbase.

Prosjektoppgave

Studentene vil arbeide både teoretisk og visuelt og vil gjennom innledende, tematiske undersøkelser definere prosjekteringsoppgaver generert av egne og felles oppdagelser og erkjennelser. Oppgavene vil bearbeide problemstillinger i ulik skala som kan belyse motsetninger og interesser i landskapet.

Verktøy

Kurset vil utvikle ideer om angrepsmetoder og tematiske undersøkelser der også litteraturstudier og eksterne forelesere vil inngå. Sammen med studietur til Biedjovággi og andre relevante studieområder, og møter med mennesker som har dyp innsikt og bred erfaring, vil dette gi en godt grunnlag for å jobbe med utfordringene i landskapet. Kurset vil ha en felles blogg der oppgaver gis og leveres, og som brukes aktivt i diskusjoner og gjennomganger.

Eksamen/vurdering

En endelig evaluering av prosjektarbeidet vil finne sted ved slutten av kursperioden, i dette tilfellet i begynnelsen av mars.
Kurset vil bli vurdert som bestått/ ikke bestått i henhold til AHOs regelverkf or masterprogram § 6-14.

Anbefalt pensum

Massey, D. (2005). For Space (London: Sage Publication Inc, 2005)

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET (2013). Strategi for mineralnæringen