Systemorientert design

Type kurs Studiokurs
Emnekode 70 603
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 24
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Fordypningskurs (6sp)
Kursansvarlig Professor Birger Sevaldson

Krav til forkunnskaper

ett semester master.

Tema

Dagens designere blir konfrontert med en økende kompleksitet. Dette gjelder selv i tilsynelatende enkle prosjekter. Når man tegner et produkt for en bedrift så er man som designer i dag involvert i stadig mer komplekse prosesser. Designeren skal være brukerorientert, engasjert i bærekraft, kjenne materialteknologi og produksjonsteknologi. Men designeren skal også i en økende grad kjenne markeder, kulturer, sosiale systemer og samfunn, selv når man designer i seg selv tilsynelatende enkle produkter. Relativt nye designfelt som servicedesign og interaksjonsdesign baserer seg på en dynamisk tilnærming til «produktet». Gjenom versjoner og oppdateringer og økt brukerinvolvering og sosiale nettverk blir designproduktet omdefinert. Produktet er langt fra «ferdig» når det møter markedet, men vi snakker om «open design» som vil forandre seg ved brukertilbakemeldinger og stadig nye versjoner.

I Systemorientert design har vi som ambisjon å snu denne kompleksiteten fra å være overveldende til å bli et inspirerende designmateriale i seg selv.
Les mer på www.systemsorienteddesign.net

Læringsmål

Mål for kurset er:

Å introdusere studentene til Systemorientert Design som verktøy og tilnærming til arbeidet med en høyere grad av kompleksitet.

Å lære evner og metoder for å håndtere stor grad av kompleksitet.

Å lære å snu store utfordringer og tilsymelatende kaotiske situasjoner til inspirasjon.

Å finne innovasjoner i mellomrommet mellom systemets elementer.

Å involvere eksperter og interessenter i designprosessen men samtidig beholde individuell autoritet som designer.

Å lære seg å snu kompromisser til forhandlingssituasjoner som inspirerer til nytenking.

Å initiere åpning og utvikling av nye felt innen design.
Kurset søker å integrere designtenking og systemtenking

Innhold

Kurset er bygget opp med reelle samarbeidspartnere. I begynnelsen tillates en lang og grundig periode med utforskning av teknikker, metoder og tilnærminger til å forstå samarbeidspartnere som system.

GIGAmapping og Rich Design Space og andre metoder er sentrale. Samtidig trenes studentene i å designe tidlig og i å bruke designskisser som integrert element i utforskningen.
Det legges stor vekt på systemforsåelse og analyse av relasjoner i systemene. Tilnærmingen til systemforståelsen er praksisorintert men støttes av litteratur og systemteorier. Studentene skal også utvikle videre sin forståelse av designtenking og integrere denne med systemtenking.
Det planlegges en studietur i løpet av semesteret.

Prosjektoppgave

Studentene presenteres for en rekke mulige partnere som er bedrifter og organisasjoner. De kan velge fritt eller velge egne partnere uavhengig.

Verktøy

Studentene vil få trening i spesielle verktøy for å håndtere en stor grad av kompleksitet for eksempel GIGAmapping og Rich Design Space.
For presentasjon av komplekse løsninger vil studentene bli introdusert til blant annet video som medium for kommunikasjon.

Eksamen/vurdering

Ekstern/intern juriering.

Kurset vil bli bedømt ut fra følgende kriterier:

A) I hvilken grad har studenten klart å tilegne seg systemtenking, og i hvilken grad addresserer løsningen de nødvendige helhetsgrep for å skape bærekraftige og robuste designresultater.

B) I hvilken grad har studentene klart å tilegne seg systemforståelse i praksis og i hvilken grad har de tilegnet seg kunnskap om de viktigste systemteorier.

C) I hvilken grad har studentene tilegnet seg forståelse og kunnskap om designtenking og hvordan har de klart å integrere dette med systemtenking.

D) I hvilken grad har studenten klart å situere sitt prosjekt i en større sammenheng, og dokumentere til referanser og kilder for lignende tilnærminger.

E) I hvilken grad er prosjektet nyskapende.

F) Estetisk og helhetlig kvalitet på designløsning.
G) Kvalitet på presentasjon og kommunikasjon.
Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14

Anbefalt pensum

Litteratureliste vil bli utdelt ved kursstart.
En sentral del av forelesninger vil bli basert på Kursansvarliges egne artikler og artikkler fra andre systemtenkere innen design. Videre vil det basere seg på Critical Systems Thinking og Bela Banathy´s bok «Designing Social Systems for a Changing World». Dette kan forandres.