Instustridesign 2: Protohype

Type kurs Studiokurs
Emnekode 70 600
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 24
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Fordypningskurs (6 sp)
Kursansvarlig Prof. Håkan Edeholt

Krav til forkunnskaper

Fullført grunnundervisning. Ferdigheter i 3D modellering.

Tema

“Design Thinking and Designing Things”:
Studiokurset skal utvikle studentenes praktiske og teoretiske kompetanse i forhold til ulike designprosesser. Kurset skal videre utvikle studentenes evne til å delta i innovasjonsprosesser i høyteknologiske forskningsmiljøer. Kurset bygger på teorier som ser innovasjonsprosesser som en dynamisk samhandling mellom forskjellige aktører med forskjellige ferdigheter, tankesett og bakgrunn. Dette ses opp mot designbaserte innovasjonsmodeller som skal implementeres i ”Designing Things” basert på avansert teknologi. Kurset protoHype fokuserer spesielt på aktiv bruk av ulike former for fysiske og digitale prototyper som hjelpemiddel i innovasjonsprosessen. Bruk av avansert 3D modellering og ulike former for prototyping er derfor sentralt i kurset.
Evne til å reflektere og diskutere disse emnene gjennomføres i en teoridel med forelesninger, diskusjoner og skriveøvelser. Her deltar forskere innen designprosesser og kreativitetsteori.
I en praksisdel skal studentene utvikle nye idéer for høyteknologiske produkter frem til produktkonsepter i samarbeid med eksterne aktører.

Læringsmål

Etter endt kurs vil studentene ha en økt forståelse og selvsikkerhet innenfor flere områder:
The protoHype: Mestre prinsippene for interdisiplinære interaksjons prosesser som stimulerer kommunikasjon, kreativitet og engasjement via avansert fysisk og digital prototyping.
The Technology-Hype: Ha erfart en utviklingsprosess for et høyteknologisk produkt med avanserte funksjoner og brukergrensesnitt.
The Research-Hype: Ha erfart en forsknings- og utviklingsprosess hvor forskningsresultater er gjennomgått.
The Craft-hype: Vise god kompetanse innen praktisk bruk av avanserte designverktøy og vise forståelse av verktøyenes betydning for å forstå bruker aspektet i forsknings- og utviklingsprosjekter.
The Design-Hype: Være kjent med samtidsaktuell strategi og kommersiell tenkning som benytter ”Design Thinking” som rolle modell.

Innhold

Kurset er strukturert i en innledende del med oppgaver hvor teknikk og tenkemåte trenes. Disse oppgavene går over kortere perioder. I siste del av semesteret skal studentene teste de innledende øvelsene på et case i et konkret prosjekt gitt av en ekstern aktør.
I praksisdelen skal det designes produkter som er inspirert av både teknologi og brukspraksis. Studentene skal benytte ulike manuelle og digitale modellerings- og prototyping teknikker. I tillegg skal det eksperimenteres med samhandlings-modellering og -fasilitering hvor ulike teamaktører kan delta.
Teoridelen er basert på forelesninger, individuelle studier av litteratur og forskningsartikler, gruppediskusjoner og skriveøvelser. Studiematerial skal utleveres og søkes i biblioteket og via nettet.
For ytterligere informasjon se kursboken.

Prosjektoppgave

Prosjektarbeid vil foregå i ulike desigteam i samarbeid med eksterne aktører.

Verktøy

Flere typer verktøy med ulike former for prototype teknikker (fra tradisjonelle modeller til video sketching).

Eksamen/vurdering

Teoretiske besvarelser skal leveres og evalueres individuelt.
Praktiske besvarelser skal utarbeides av hvert designteam: en felles rapport i A4-format og minst to presentasjonsplansjer i A0-format. Ved AHO Works avslutning skal dette underlaget presenteres sammen med diverse modeller som demonstrerer prosess og endelige resultater. Det skal legges stor vekt på profesjonalitet i rapport, presentasjon og prosess-dokumentasjon.
Teamene skal presentere resultatene i et avsluttende seminar.
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskrift for masterutdanningene ved AHO, § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk pensum:
Kursbok og en liste med obligatorisk lesning vil bli distribuert før kursstart.

Anbefalt litteratur
Brown, T. (2009). Change by design: how design thinking transforms organizations and inspiresinnovation. New York: Harper Business.

Cagan, J., & Vogel, C. M. (2002). Creating breakthrough products: innovation from product planning to program approval. Upper Saddle River, N.J.: Financial Times/ Prentice Hall.

Cross, N. (2007). Designerly ways of knowing. Basel: Birkhäuser.

Martin, R. L. (2007). The opposable mind: how successful leaders win through integrative thinking. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

Nichols, B. (1991). Representing reality: issues and concepts in documentary. Bloomington, Ind.: Indiana University Press.

Rockström, J. K. M. (2012). The human quest. Bokförl. Max Ström.