GK6 Examen Philosophicum

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK6EXPHIL
Institutt Institutt for form, teori og historie
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 10
Maks studenter 90
Tilhørende kurs GK6 By og arkitektur (20 sp) eller GK6 Designprosjekt (20 sp)
Kursansvarlig Martina Keitsch

Krav til forkunnskaper

Ingen

Tema

Emnet omfatter temaene filosofihistorie, filosofisk estetikk og etikk og belyser viktige begreper innenfor disse områdene. Studentene blir presentert for sentrale epoker og tenkere i den vestlige historie fra antikken til den nyeste tid. Det blir lagt vekt på å sette de sentrale ideene i en kulturell sammenheng og vise hvordan verdensbilder har vokst frem og avløst hverandre. Pensum presenteres gjennom kommentarlitteratur. Noen korte originaltekster legges ut på kurssiden. Pensumet vil danne utgangspunkt for øvingsoppgavene og skriftlig eksamen.

Læringsmål

Studentene skal kjenne til sentrale ideer i filosofihistorien, filosofisk estetikk og etikk. Studentene skal kjenne til teorier, analyser og begreper som er knyttet til de ulike tenkerne. Gjennom skriving av øvingene skal studentene utvikle evnen til å reflektere over sentrale filosofihistoriske, estetiske og etiske problemstillinger.

Innhold

Undervisningen gis i form av 1 dobbelttime forelesning og 1 dobbelttime seminarundervisning per uke gjennom hele semesteret. Forelesningene

tar for seg de store linjene i pensum og gir en grunnleggende historisk og systematisk innføring i begreper og tenkere/posisjoner. Forelesningene er åpne, og deltagelsen er frivillig. Seminarer utdyper forelesningene.

Deltagelse på seminarene forutsetter påmelding, og oppmøte er
obligatorisk. Det kreves fremmøte på minst 70 % av seminarene (inkludert sykmelding og lignende).

Verktøy

Moodle

Eksamen/vurdering

Eksamen i emnet består av to deler: to øvinger, og en skriftlig eksamen. For å gå opp til eksamen må begge øvingene være bestått. Øvingen skal være mellom 1500 – 2500 ord (ikke medregnet litteraturliste) og vurderes med bestått/ikke bestått.
Øvingene legges ut på LMS, besvarelsene leveres der som filer i PDF-format. Emnet avsluttes med en 5 timers skriftlig eksamen der kandidaten testes i filosofihistorie, filosofisk estetikk og etikk. Ved vurdering av eksamen benyttes bokstavkarakterene A til E for bestått, F for ikke bestått, jf forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

PENSUM

Torstein Tollefsen, Henrik Syse, Rune Fritz Nicolaisen, Tenkere og Ideer, Oslo 1998.

Truls Wyller, Etikkens historie, en systematisk framstilling, Cappelen forlag, Oslo 2007.

Magne Malmanger, Kunsten og det skjønne: vesterlandsk estetikk og kunstteori fra Homer til det 19. århundre, Oslo 2000