GK2 Introduksjon til design

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK2STUDIO3
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 18
Maks studenter 35
Tilhørende kurs GK2 Materialteknologi, GK2 Designteori GK2 Moderne arkitektur- og designhistorie (6 sp)
Kursansvarlig Førsteamanuensis Harald Skulberg

Krav til forkunnskaper

Bestått 1. semester

Tema

GK2 er andre del av grunnkurset i design, og bygger på kunnskap tilegnet i første del, GK1. Dette er et øvings- og praksisbasert kurs som bygger på den generelle introduksjonen til designfaget i GK1 i industridesign. Kurset gir profesjonsorientering gjennom en introduksjon i fordypningsretningene interaksjonsdesign og servicedesign. Kurset fokuserer på de formgivningsmessige sidene av designfagets ulike disipliner, og bygger på en analytisk og individuell tilnærming til formgivning i to- og tredimensjonale uttrykk. Gjennom et lengre designprosjekt skal studenten øve og videreutvikle egne formingsferdigheter gjennom en designprosess basert på et definert tema. Prosjektet skal utforske en gitt problemstilling gjennom aktivt arbeid med tegning og modellbygging, samt visualiseringsteknikker i både 2D og 3D formater.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne forklare fagets innhold. Studenten skal kunne forklare de grunnleggende begrepene i industridesign, samt designdisiplinene produktdesign, interaksjonsdesign og servicedesign. Studenten skal vise modenhet og formal estetisk sensitivitet. Studenten skal være i stand til å omsette teoretisk kunnskap i praktiske øvelser. Gjennom tillærte metoder og teknikker skal studenten kunne demonstrere praktiske ferdigheter i et lengre designprosjekt bestående av en mer kompleks designprosess innen 2D skissearbeid, tegning og visualisering, samt 3D skissearbeid og modellering av ulike materialer gjennom anvendelse av relevante verktøy. Studenten skal kunne vise estetisk modning og sensitivitet fra GK1, samt fordypet kunnskap og refleksjon rundt et spesifikt produktområde.

Innhold

Forelesninger, workshop, individuell veiledning, integrert tegneundervisning. Designprosjekt. Designmetodikk; metoder, teknikker, verktøy. Visuell kommunikasjon; teori samt 2D programvare. Estetikk; estetisk teori og 3D formanalyse. Profesjonsorientering; de ulike designdisiplinene. Utvikling av designprofesjonen i ulike medier. Ekskursjon til designstudio. Anvendt formanalytisk tegning. Modellbygging; metoder, teknikker og verktøy. Datafag / CAD; teori og praktisk anvendelse. Visuell kommunikasjon; teori samt Adobe. Portfolio; introduksjon og forberedelse til produksjon av egen portfolio.

Prosjektoppgave

Øvingsoppgaver i interaksjonsdesign og servicedesign. Et større designprosjekt som tematiserer generert kunnskap og ferdigheter, med hovedfokus på produktdesign gjennom en faseinndelt designprosess.

Verktøy

Visuell kommunikasjon: Adobe. Data/Cad: Solid Works.
Individuell veiledning på tegnesalen, skriftlige innleveringer, gruppearbeid, plenumspresentasjoner. Muntlig individuell tilbakemelding ved innleveringer. Skriftlig og muntlig tilbakemelding ved semesterslutt.

Eksamen/vurdering

Krav til levering i slutten av hver øvingsoppgave. Individuell vurdering av innleveringer. Muntlig tilbakemelding ved innlevering / presentasjon. Skriftlig tilbakemelding ved utgangen av semesteret. Bestått kurset krever innsending av dokumentasjon i henhold til krav til dokumentasjon gitt i hver designoppgave.

Evalueringskriterier:

1. Faglig kvalitet i prosess

2. Faglig kvalitet i sluttresultat

3. Kvalitet i kommunikasjon og sluttpresentasjon

4. Studentens arbeidsinnsats, engasjement og tilstedeværelse
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf forskrift for masterstudiene ved AHO, § 6-14

Anbefalt pensum

Per Farstad: Industridesign. Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0

Eskild Tjalve: Systematic Design of Industrial Products. Tech. Univ. of Denmark, ISBN 87-981360-1-1

Cheryl Akner-Koler: Three-dimensional visual analysis. Konstfack, ISBN 91-87176-16-5

Støttelitteratur:

Kathrine Aspaas; Raushetens Tid, Aschehoug 2012, ISBN9788203391057

Paul Rodgers, Alex Milton: Product Design. Portfolio Laurence King Publishing Ltd. ISBN 9781856697514

Erik Lerdal: Slagkraft, håndbok i ideutvikling. Gyldendal, ISBN 978-82-05-36286-4

GRIP; En veileder i miljøeffektiv produktutvikling for industridesignere og andre produktutviklere (GRIP), Kompendie tilgjengelig som PDF på Moodle, samt på biblioteket

Mike Baxter: Product Design – Practical methods for the systematic development of new products. Stanley Thornes Publishers Ltd, ISBN 0-7487-4197-6

Rune Monö: Design for Product understanding – The Aesthetics of Design from a Semiotic Approach. Rune Monö an Liber AB, ISBN 91-47-01105-x

Eissen, K. & Steur, R (2011) ‘Sketching: The Basics’. BIS publishers. ISBN 9789063692537

Klara Sjölén and Allan Macdonald: Learning Curves http://www.designsketching.com/learningcurves.php. ISBN978-91-633-8952-8

Jan Landqvist: Vilda ideer och djuplodande analys. Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag. ISBN9177987969

Erik Olofsson, Klara Sjølen: Design sketching. http://www.designsojourn.com/good-books-on-design-sketching/