Emerging urban territories: The scheme of Oslo in 30 years

Type kurs Studiokurs
Emnekode H13ULS7
Institutt Institutt for urbanisme og landskap
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 24
Maks studenter 24
Tilhørende kurs Fordypningskurs (6 sp)
Kursansvarlig Professor Alf Haukeland

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning.
Obligatorisk for 1. års masterstudenter i landskapsarkitektur

Tema

Oslo skal søke om å arrangere Vinter OL i 2022. I kurset utforskes blant annet plassering og utforming av arenaer og anlegg. Hvordan kan anleggene gjennom  integrasjon og samspill med  grønnstruktur og infrastruktur, legge grunnlag for et vellykket arrangement, og idet etterfølgende bidra til byens landskapelige og arkitektoniske utvikling?
Studiene skal avdekke operative parametre for arkitektur og landskapsarkitektur med vekt på det kontekstuelle og stedspesifikke, og på grunnlag av dette lage selvstendige prosjekter for utvikling av landskap, byrom og infrastruktur i den store og lille skala.

Læringsmål

Studentene skal lære å utvikle prosjekter i ulik skala med basis i kunnskap om egenskaper og kvaliteter i landskapet og de fysiske omgivelsene.
Studentene skal ha ferdigheter innenfor metode (bla GIS), analyse, konsept- og prosjektutvikling. Studentene skal få grunnleggende kunnskap om bærekraftig planlegging og prosjektering med vekt på energi, vann, 
infrastruktur 
og 
arealbruk. De skal lære å utvikle operasjonelle strategier for prosjektutviking og detaljprosjektering knyttet opp mot Oslos OL søknad

Innhold

Undervisningen vil være sammensatt av forelesninger, seminarer, workshops, ekskursjoner, og selvstendig prosjektarbeide.  Studentenes hovedprosjekt utvikles gjennom vanlig studioarbeid med veiledning på salen. Foruten tett, individuell oppfølging vil kurset ha jevnlige fellesgjennomganger også med eksterne kritikere.
Studietur til East London for å se på landskap og byutvikling i tilknytning til sommerolympiaden i 2012.
Det vurderes samarbeid med parallellt kurs ved Institutt for Landskapsplanlegging ved UMB med felles workshoper og forelesninger.

Prosjektoppgave

xx

Eksamen/vurdering

×    Midtveisgjennomgang 7 november
×    Prosjekt innlevering, utstilling og gjennomgang 13/14 desember
×    Ekstern sensor
 Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Publiseres senere