GK3 Innføring i designteori 1

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK3FTHI1
Institutt Institute of Form, theory and history
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 6
Maks studenter 30
Tilhørende kurs GK3 Design for mangfold (18 sp) GK3 Mekanikk (6 sp)
Kursansvarlig Professor Jan Michl

Krav til forkunnskaper

Avsluttede første to semestre;

Tema

Kurset består av 2 deler:

Del 1: nærlesing av en amerikansk bok om design og evolusjon av hverdagsgjenstander;
Del 2: drøfting av utvalgte designobjekter (annen hver gang)

Læringsmål

Del 1: Studenten skal gjennom tekststudier, skriftlige delinnleveringer og muntlige diskusjoner få innsikt i sentrale designteoretiske problemstillingen knyttet til utvalgte bruksgjenstander.
Del 2: Gjennom objektdrøfting skal studenten opparbeide seg forståelse av designfaglige aspekter ved eksisterende produkter.

Innhold

Del 1 (ca. to timer): Seminar: kapittelvis drøfting av bokens innhold fordelt på 12-15 sesjoner. Studenten forbereder til hver sesjon skriftlige delinnleveringer i form av 3 diskusjonstemaer, samt 3 sitater, som godt sammenfatter forfatterens poeng. Disse blir gjenstand for diskusjon under timen.
Del 2 (ca. én time): Resonering omkring aspekter ved designobjekter. Ikke krav til forberedelse. Med evt. deltakelse av IDE lærer(e).

Prosjektoppgave

Ikke prosjektoppgaver

Verktøy

Diskusjoner i plenum basert på studentenes skriftlig forberedede diskusjonstemaer.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen i form av avsluttende essay. Innleveringsdato bestemmes senere.

Grunnlag for endelig sensur: Tilstedeværelse min. 80%, antall delinnleveringer min. 80 %.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14

Anbefalt pensum

OBLIGATORISK:

Petroski, Henry. 1992. The Evolution of Useful Things. New York: Knopf

ANBEFALT:
MICHL, Jan. 2002. “On seeing design as redesign.” Scandinavian Journal of Design History
12:7-23; online at: http://www.designaddict.com/essais/michl.html