GK3 Design for mangfold

Type kurs Grunnkurs
Emnekode GK3IDE1
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 18
Maks studenter 30
Tilhørende kurs GK3 Innføring i designteori (6 sp) GK3 Mekanikk (6 sp)
Kursansvarlig Førsteamanuensis Tom Vavik

Krav til forkunnskaper

Obligatorisk for 3. semester

Tema

Kurset Design for mangfold har som mål å opparbeide kontekstuell sensitivitet og empatisk brukerinnsikt. Studentene trenes i en brukersentrert og inkluderende designprosess. Det vil bli gitt innføringer i produktsemantikk, interaksjonsdesign og 3D tegneverktøy.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studenten:

• Ha fått evne til å identifisere sluttbrukernes og interessentenes behov og krav som et avgjørende element i designprosessen.

• Kunne forklare og anvende begrep og ord innenfor fagene ergonomi, universell utforming, estetikk og interaksjonsdesign.

• Ha fått erfaring og økt ferdighet ved bruk av forskjellige verktøy som observasjon, intervjuer, tegning og fysisk og virtuell modellering slik at de selv etter hvert kan finne de best egnede verktøy i egen designprosess.

Videre skal studentene kunne:

• Gjennomføre en analyse av brukskonteksten: Bruker, bruksmiljø og bruksmåte (3B-analyse) som grunnlag for krav til bruksegenskaper.
• Forklare og anvende de viktigste prinsipper for et godt brukergrensesnitt og gode interaktive opplevelser.

Innhold

Kurset består av tre moduler med fokus på henholdsvis universell utforming, interaksjonsdesign og ergonomi.

Ulike metoder og verktøy i formgivings- og designprosessen blir tatt opp. Universell utforming av produkter og tjenester er viktige tema.
Undervisningen foregår som forelesninger, øvinger, veiledning og gjennomganger.

Prosjektoppgave

I hver av de tre modulene vil det foreligge prosjektoppgaver.

Verktøy

Forelesninger vil bli lagt ut på Moodle. Innleveringer underveis i prosjektene og sluttpresentasjoner vil også skje via Moodle.

Eksamen/vurdering

Studentene evalueres på bakgrunn av deltakelse og innlevert materiale i de tre modulene. I tillegg til resultat og løsninger vil også deres ferdigheter og prosessen underveis telle med i sluttvurderingen og denne skal derfor dokumenteres. I tillegg til fysiske modeller vil det bli stilt krav til dokumentasjon av prosess og resultat i rapportform. Ved prosjektstart, forelesninger, veiledning og gjennomganger er det obligatorisk fremmøte.
Hver modul vil bli evaluert. Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Obligatorisk litteratur:

Utvalgte deler fra:

Eikhaug, O. (2010). Innovating with people: the business of inclusive design. Oslo: Norwegian Design Council.

Vavik, T. (2009). Inclusive buildings, products & services: challenges in universal design. Trondheim: Tapir Academic Press.

Vavik, T. & Øritsland, T. A. (1999). Menneskelige aspekter i design: en innføring i ergonomi. Trondheim: IDP, NTNU.

Anbefalt litteratur:

Utvalgte deler fra:

Clarkson, J. (2007). Inclusive design toolkit. Cambridge: Engineering Design Centre, Department of Engineering, University of Cambridge.

Monö, R. (1997). Design for product understanding: the aesthetics of design from a semiotic approach. Stockholm: Liber.

Vihma, S. (2010). Design semiotics in use (Vol. A 100). Helsinki: University of Industrial Arts.