GK1 Introduksjon til design

Type kurs Foundation level course
Emnekode GK1STUDIO3
Institutt Institutt for design
Undervisningsspråk Norsk
Semester og år Høst 2013
Studiepoeng 20
Maks studenter 35
Tilhørende kurs GK1 Ex.phil (10 sp)
Kursansvarlig Ikke avklart

Krav til forkunnskaper

Bestått opptaksprøve

Tema

GK1 er første del av grunnkurset i design. Dette er et øvings- og praksisbasert grunnkurs som gir en generell introduksjon til designfaget inkludert ulike fagdisipliner som interaksjonsdesign og servicedesign, samt inspirasjon til det videre studiet. Kurset fokuserer blant annet på de formgivningsmessige sidene av industridesignfaget, og bygger på en analytisk og individuell tilnærming til formgivning i to- og tredimensjonale uttrykk. Gjennom en serie øvingsoppgaver ordnet etter ulike formgivingsprosesser, skal studentene utforske ulike gitte problemstillinger gjennom individuelt arbeid med tegning og modellbygging basert på ulike temaer og materialer.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studenten kunne forklare grunnleggende begreper innen formgivning. Studenten skal kunne beskrive designfagets innhold og fagets ulike disipliner. Studenten skal kunne vise estetisk modning og formal sensitivitet. Studenten skal kunne omsette tilegnet teoretisk kunnskap i praktiske øvelser. Studenten skal demonstrere praktiske ferdigheter basert på tillærte fremgangsmåter i 2D skissearbeid, tegning og visualisering, samt 3D skissearbeid og modellbygging i ulike materialer gjennom anvendelse av fagrelevante verktøy.

Innhold

Forelesninger, individuelle øvingsoppgaver, felles workshop, individuell veiledning og ekskursjoner.

Innhold:
Integrert undervisning i anvendt formanalytisk tegning. Ekskursjon tilknyttet tegneundervisning. Inspirasjonsforelesninger. Øvingsoppgaver. Forelesninger i designmetodikk; metoder, teknikker og verktøy. Profesjonsorientering; introduksjon om de ulike designdisiplinene, samt utviklingen av designprofesjonen i ulike medier. Verkstedkurs - sikkerhetskurs. Modellbygging; metoder, teknikker og verktøy. Datafag / CAD; introduksjon og praktisk anvendelse. Fargekurs; fargeteori og anvendt farge. Introduksjon i visuell kommunikasjon, grafiske øvelser, plansjeproduksjon og Adobekurs. Ekskursjoner til organisasjoner og designkontorer.

Prosjektoppgave

Øvingsoppgaver og designoppgaver innen følgende temaer:

- funksjon

- form og uttrykk

- form og funksjon

- produkt
- produkt i kontekst - interaksjonsdesign

Verktøy

Tegneredskaper / redskaper for anvendt formanalytisk tegning. Verktøy for praktisk modellbygging. Datafag: Solid Works. Visuell kommunikasjon: Adobe.
Individuell veiledning på tegnesalen, felles workshops, skriftlige innleveringer, gruppearbeid, plenumspresentasjoner. Muntlig og skritlig individuell tilbakemelding.

Eksamen/vurdering

Krav til leveranse ved avslutning av hver øvings-/designoppgave. Individuell evaluering av besvarelsene. Muntlig tilbakemelding ved innlevering / presentasjon. Skriftlig tilbakemelding ved semesterslutt. Bestått kurs forutsetter innlevert dokumentasjon i henhold til øvingsoppgavenes og designoppgavenes dokumentasjonskrav.

 

Evalueringskriterier:

1. Faglig kvalitet i prosess

2. Faglig kvalitet i sluttresultat

3. Kvalitet i kommunikasjon og sluttpresentasjon

4. Studentens arbeidsinnsats, engasjement og tilstedeværelse
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf forskrift for masterstudiene ved AHO, § 6-14

Anbefalt pensum

Per Farstad: Industridesign. Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0

Eskild Tjalve: Systematic Design of Industrial Products. Tech. Univ. of Denmark, ISBN 87-981360-1-1

Cheryl Akner-Koler: Three-dimensional visual analysis. Konstfack, ISBN 91-87176-16-5

Støttelitteratur:

Paul Rodgers, Alex Milton: Product Design. Portfolio Laurence King Publishing Ltd. ISBN 9781856697514

Erik Lerdal: Slagkraft, håndbok i ideutvikling. Gyldendal, ISBN 978-82-05-36286-4

GRIP; En veileder i miljøeffektiv produktutvikling for industridesignere og andre produktutviklere
 (GRIP), Kompendie tilgjengelig som PDF på Moodle, samt på biblioteket

Mike Baxter: Product Design – Practical methods for the systematic development of new products. Stanley Thornes Publishers Ltd, ISBN 0-7487-4197-6
 

Rune Monö: Design for Product understanding – The Aesthetics of Design from a Semiotic Approach. Rune Monö an Liber AB, ISBN 91-47-01105-x

Erik Olofsson, Klara Sjølen: Design sketching. http://www.designsojourn.com/good-books-on-design-sketching/

Eissen, K. & Steur, R (2011) ‘Sketching: The Basics’. BIS publishers. ISBN 9789063692537

Klara Sjölén and Allan Macdonald: Learning Curves
 ISBN978-91-633-8952-8
 http://www.designsketching.com/learningcurves.php.
Jan Landqvist: Vilda ideer och djuplodande analys. Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag. ISBN9177987969