Norske byer

Type kurs Fordypningskurs
Emnekode 60 400
Institutt Institutt for urbanisme og landskap
Undervisningsspråk Norsk og engelsk
Semester og år Vår 2014
Studiepoeng 6
Maks studenter 15
Tilhørende kurs Valgfritt studiokurs (24 sp)
Kursansvarlig Ikke avklart

Krav til forkunnskaper

Bestått grunnundervisning

Tema

Kurset vil ta for seg norske byer og hvordan deres funksjon og rolle har endret seg de siste 20-30 årene. Ikke siden industrialiseringen har en sett så dramatiske endringer av de norske byene som de siste tiårene.
Teknologisk utvikling, avindustrialisering, infrastrukturutbygging, migrasjon og endringer i befolkningsgrunnlaget er noen grunnleggende årsaker til disse endringene. Men hva går endringen ut på og hvordan påvirker de byene?
Kurset vil jobbe komparativt med flere norske byer for å forstå hvordan byenes interne struktur endres og hvordan økende integrering i større territorielle sammenhenger endrer byens rolle. Kurset vil vektlegge en fysisk forståelse av endringsprosessene, og foruten å lese utvalgt litteratur også arbeide med grafiske fremstillinger.

Læringsmål

Studenten skal tilegne seg forståelse av byenes overordnete endringsprosesser, øve opp evnen til å søke relevant informasjon og evnen til kritisk refleksjon. Studentene skal ha fokus på å utvikle grafiske evner og metoder til å analysere og kommunisere fysiske endringer.

Innhold

Kurset består av forelesninger, litteraturstudier og søking etter relevant informasjon om de ulike byene. Individuelle oppgaver/alternativt gruppearbeid vil ha som mål å fremstille diagrammatiske analyser av bystruktur, klassifisering av byenes territorielle funksjoner og sammenlikning av endringsprosessene de ulike byene gjennomgår .
Studenten skal som en del av kurset gjennomføre studie av minimum en by og presentere sin tolkning og funn i en grafisk fremstilling. Arbeidet skal senere kunne inngå i en utstilling/publikasjon,

Eksamen/vurdering

Deltakelse og skriftlig/grafisk plansjer av funnet. (case studie).
Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Anbefalt pensum

Bacon, E. N. (1974). Design of cities. London: Thames and Hudson.

Bosselmann, P. (2008). Urban transformation: understanding city design and form. Washington, D.C.: Island Press.

Diener, R. (2005). Switzerland: an urban portrait. Basel: Birkhäuser. (Vol 1-3).

Helle, K. (2006). Norsk byhistorie: urbanisering gjennom 1300 år. Oslo: Pax.

Keil, R., & Brenner, N. (2006). The Global cities reader. London: Routledge.

Steenbergen, C., Meeks, S., & Nijhuis, S. (2008). Composing landscapes: analysis, typology and experiments for design. Basel: Birkhäuser.