Master i design

Om studiet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig, vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHO tildeler gradene PhD, master i arkitektur, master i design og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbys erfaringsbaserte masterprogrammer i urbanisme og arkitekturvern. Skolen har en 60-årig historie og nyter høy anseelse innenfor sine fag nasjonalt og internasjonalt. AHO har omlag 700 studenter og 120 ansatte.

AHO holder til i Maridalsveien 29, i et ombygget fabrikklokale som tidligere tilhørte Oslo Lysverker. Skolen ligger sentralt i det nye Vulkanområdet, med blant annet Kunsthøgskolen, Westerdals Høyskole og Mathallen som naboer.

Master i design er et profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som arkitekt. Studiet går over  5 år, sammensatt av obligatorisk grunnundervisning på seks semestre, masterundervisning på tre semestre, samt en avsluttende masteroppgave som går over ett semester.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utvikler fremtidens produkter og tjenester. Dette kan være alt fra husholdningsprodukter til ekstrem-industri, til hvordan vi formgir og bruker teknologi som mobil- apper eller hvordan vi utvikler tjenester som skaper gode brukeropplevelser.

Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter. Det legges vekt på insikt i bruks situasjonen og empati med brukeren, samt den samfunnsmessige og kulturelle konteksten. Estetikk og kommunikasjon er vesentlig igjennom hele studiet.

Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Tekniske og andre forutsetninger

Studiet er IKT-støttet. For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC i henhold til krav fitt av AHO. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benytttes i stdiet og studenter ved AHO får, med få unntak, tilgang til lisenser for de samme programmer for installasjon på egen klient.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle under hele studiet. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer etc. Studenter og undervisere kommuniserer gjennom læringsplattformen. Studenten får opprettet egen e-post adresse og et privat fillagringsområde. Det er en forutsetning at studenten benytter denne adressen aktivt under studiet

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkene rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan søke om opptak til masternivå. Dette gjøres via SøknadsWeb. Opptak skjer på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning og portfolio.

Oppbygning og sammensetning

Selv om designstudiet er et sammenhengende studium fram mot mastergrad, er det i praksis delt opp i en grunnundervisning på tre år, 180 studiepoeng (sp), masterundervisning på 1 ½  år,90 sp, og en selvstendig masteroppgave, diplom, 30 sp.

Grunnundervisningen er lagt opp med obligatoriske emner, sammensatt av flere kurs i løpet av semesteret. Studenten kan selv velge prosjekt og falgig rettning igjennom grunnundervisningen i økende grad ila studiet.

1. år // 1 + 2 semester – introduksjon til design

2. år // 3. Semester – interaktive produkter // 4. Semester – fyiske produkter

3 år // 5 semester: opplevelse i produkt og tjeneste // 6. Semester – design satt i system; produkter, tjenester og interaskjoner

Masterundervisningen er sammensatt av ett studiokurs per semester på 24 sp og ett fordypningskurs på 6 sp. Studenter i masterundervisningen kan velge blant studio- og fordypningskursene som stilles hvert semester. Masteroppgaven er en selvstendig og selvvalgt oppgave på 30 sp.

Master i design (Kull 2011)

Emne 2011 Høst 2012 Vår 2012 Høst 2013 Vår 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår
GK1+2AI1 GK1 Materialteknologi del 1 6
GK5IDE Identitet i produkter, tjenester og interaksjoner 30
GK1FTHAI GK1 Tverrsnitt gjennom arkitektur- og designhistorien 6
GK6IDE Industridesign prosjekt 20
GK2STUDIO3 GK2 Introduksjon til design 18
GK6IDE Industridesign prosjekt 20
GK1+2AI2 GK2 Materialteknologi del 2 6
GK6EXPHIL GK6 Examen Philosophicum 10
GK2FTHAI Moderne arkitektur- og designhistorie 6
GK3FTHI1 Innføring i designteori 6
GK3IDE1 GK3 Brukerorientert design 18
GK3IDE2 Mekanikk 6
GK4FTHI2 GK4 Innføring i designteori 6
GK4IDE4 Metoder og teknologi i designprosessen 18
GK1STUDIO3 Introduksjon til design 18
GK4IDE5 GK4 Produksjonsteknologi 6
Valgbare masterkurs 2014/15 Valgbare emner design 2014/2015 30 30
Valgfritt studiokurs Valgbare emner design 2015/2016 24
70 700 Pre-Diplom Design 6
12 802 Diplom design 30

Valgbare emner design 2014/2015

Emne 2014 Høst 2015 Vår
70 501 Industridesign 1(ID): Teknoform 24
70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions 24
70 503 Tjenestedesign 1 (SD) 24
70 504 Systemorientert Design med ID, IX of SD 24
40 301 Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi 6
40 304 Computational Design og Fabrikasjon 6
60 301 Representasjoner av byen 6
70 301 Design aktivisme 6
70 302no Design Management 6
70 700 Pre Diploma Design 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 304 Concurrent Trends: Postmodern and Deconstructive Architecture (1968 to 1988) ´6
70 600 Industridesign 2 (ID): Protohype 24
70 601 Interaksjonsdesign 2 (IX): Screens 24
70 603 Life-Changes Services 24
40 304 Computational Design og Fabrikasjon 6
40 404 Praktiske konsepter 6
60 400 Norske byer 6
60 402 Nye urbane teorier 6
70 401 Interaktive rom og miljø 6
80 401 The Art of Collecting Architecture 6
80 402 Arkitekturens publikasjonskulturer 6
80 403 Arkitektur er rom; rom er arkitektur 6
80 404 Frihåndsskissen 6
80 405 Radikalt bygningsvern 6

Valgbare emner design 2015/2016

Emne 2015 Høst 2016 Vår
70 501 Industridesign 1: Teknoform 24
70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions 24
70 503 Tjenestedesign 1 (SD) 24
70 504 Systemorientert design med fordypning i produkt- , tjeneste- eller interaksjonsdesign. 24
40 301 Arkitektur og film; Kroppens og rommets morfologi 6
40 305 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur 6
40 404 Praktiske konsepter 6
60 301 Representasjoner av byen 6
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen 6
60 305 Eiendomsutvikling – sett i et kritisk perspektiv 6
70 302no Design Management 6
70 303 Informerte beslutninger i 3D printe-prosessen 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 305 Arkitekturtraktater 6
80 306 Hjemmet: Innsidens betydninger og virkninger 6
80 307 Rethinking the Architecture Board 6
70 600 Industridesign 2: ProtoHype 24
70 601 Interaksjonsdesign 2: Screens 24
70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens Tjenestedesign 24
40 404 Praktiske konsepter 6
40 406 Steder og objekter 6
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
60 402 Nyere urbane teorier 6
60 403 Cartographie Culturelle 6
70 401 Interaktive rom og miljø 6
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design. 6
70 404 Estetikk i fysisk kontekst 6
80 404 Frihåndsskissen 6
80 406 Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture 6

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.

Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.

I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.

All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket til første år kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen (tre første år) og inntil to semestre i masterundervinsngen.

Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskolenloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanning, skal høyere utdanning foregå på tre nivå; bachelorgrad; syklus 1,

mastergrad; syklus 2

doktorgrad; syklus 3.

Masterstudiet i design er 5-årig og tilbys som heltidsstudium. Studiet ligger på syklus 2 med et omfang på 300 studiepoeng.

Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr. uke. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, workshops, gruppearbeid, selvstendig arbeid og eksamensgjennomføring.

Internasjonalisering

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+, Nordplus-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium fører fram til graden master i arkitektur. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet.

Overgangsordninger

Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, kan bli direkte berørt av endringene i form av at kurs/emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Overgangsordninger ved endring av studiemodellen er fastsatt i AHOs forskrift om masterstudier § 5-8.