Master i design

Om studiet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig, vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHO tildeler gradene PhD, master i arkitektur, master i design og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbys erfaringsbaserte masterprogrammer i urbanisme og arkitekturvern. Skolen har en 60-årig historie og nyter høy anseelse innenfor sine fag nasjonalt og internasjonalt. AHO har omlag 700 studenter og 120 ansatte.

Master i design er et profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som designer. Studiet går over  5 år, sammensatt av obligatorisk grunnundervisning på seks semestre, masterundervisning på tre semestre, samt en avsluttende masteroppgave som går over ett semester.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utvikler fremtidens produkter og tjenester. Dette kan være alt fra husholdningsprodukter til ekstrem-industri, til hvordan vi formgir og bruker teknologi som mobil- apper eller hvordan vi utvikler tjenester som skaper gode brukeropplevelser.

Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter. Det legges vekt på insikt i bruks situasjonen og empati med brukeren, samt den samfunnsmessige og kulturelle konteksten. Estetikk og kommunikasjon er vesentlig igjennom hele studiet.

Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Tekniske og andre forutsetninger

Studiet er IKT-støttet. For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC i henhold til krav fitt av AHO. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benytttes i stdiet og studenter ved AHO får, med få unntak, tilgang til lisenser for de samme programmer for installasjon på egen klient.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle under hele studiet. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer etc. Studenter og undervisere kommuniserer gjennom læringsplattformen. Studenten får opprettet egen e-post adresse og et privat fillagringsområde. Det er en forutsetning at studenten benytter denne adressen aktivt under studiet.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkene rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har treårig grunnutdanning i design fra tidligere, kan søke om opptak til masternivå. Dette gjøres via SøknadsWeb. Opptak skjer på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning og portfolio.

Oppbygning og sammensetning

Selv om designstudiet er et sammenhengende studium fram mot mastergrad, er det i praksis delt opp i en grunnundervisning på tre år, 180 studiepoeng (sp), masterundervisning på 1 ½  år,90 sp, og en selvstendig masteroppgave, diplom, 30 sp.

Grunnundervisningen er lagt opp med obligatoriske emner, sammensatt av flere kurs i løpet av semesteret. Studenten kan selv velge prosjekt og falgig rettning igjennom grunnundervisningen i økende grad ila studiet.

 • 1. år // 1 + 2 semester – introduksjon til design
 • 2. år // 3. Semester – interaktive produkter // 4. Semester – fyiske produkter
 • 3 år // 5 semester: opplevelse i produkt og tjeneste // 6. Semester – design satt i system; produkter, tjenester og interaskjoner

Masterundervisningen er sammensatt av ett studiokurs per semester på 24 sp og ett fordypningskurs på 6 sp. Studenter i masterundervisningen kan velge blant studio- og fordypningskursene som stilles hvert semester. Masteroppgaven er en selvstendig og selvvalgt oppgave på 30 sp.

Master i design (Kull 2012)

Emne 2012 Høst 2013 Vår 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår 2016 Høst 2017 Vår
GK1STUDIO3 Introduksjon til design 18
GK1+2AI1 GK1 Materialteknologi del 1 6
GK1FTHAI GK1 Tverrsnitt gjennom arkitektur- og designhistorien 6
GK2STUDIO3 GK2 Introduksjon til design 18
GK1+2AI2 GK2 Materialteknologi del 2 6
GK2FTHAI Moderne arkitektur- og designhistorie 6
GK3IDE1 GK3 Brukerorientert design 18
GK3IDE2 Mekanikk 6
GK3FTHI1 Innføring i designteori 6
70 141 GK4 Metoder og teknologi i designprosessen 18
70 140 GK4 Produksjonsteknologi 6
GK4FTHI2 GK4 Innføring i designteori 6
70 150 GK5 Identitet i produkter, tjenester og interaksjoner 30
70 161 GK6 Design sett i system 20
80 160 GK6 Examen Philosophicum 10
Valgfrie studio og fordypningskurs Valgbare emner design 2015/2016 30 30
Valgfritt studiokurs høst 2016 Valgfrie kurs masterstudenter design 2016 Høst -2017 Vår 24
70 700 Pre-Diplom Design 6
12 802 Diplom design 30

Valgbare emner design 2015/2016

Emne 2015 Høst 2016 Vår
70 501 Industridesign 1: Teknoform 24
70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions 24
70 503 Tjenestedesign 1 (SD) 24
70 504 Systemorientert design med fordypning i produkt- , tjeneste- eller interaksjonsdesign. 24
40 301 Arkitektur og film; Kroppens og rommets morfologi 6
40 305 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur 6
40 404 Praktiske konsepter 6
60 301 Representasjoner av byen 6
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen 6
60 305 Eiendomsutvikling – sett i et kritisk perspektiv 6
70 302no Design Management 6
70 303 Informerte beslutninger i 3D printe-prosessen 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 305 Arkitekturtraktater 6
80 306 Hjemmet: Innsidens betydninger og virkninger 6
80 307 Rethinking the Architecture Board 6
70 600 Industridesign 2: ProtoHype 24
70 601 Interaksjonsdesign 2: Screens 24
70 602 Tjenestedesign 2: Fremtidens Tjenestedesign 24
40 404 Praktiske konsepter 6
40 406 Steder og objekter 6
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
60 402 Nyere urbane teorier 6
60 403 Cartographie Culturelle 6
70 401 Interaktive rom og miljø 6
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design. 6
70 404 Estetikk i fysisk kontekst 6
80 404 Frihåndsskissen 6
80 406 Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture 6

Valgfrie kurs masterstudenter design 2016 Høst -2017 Vår

Emne 2016 Høst 2017 Vår
70 501 Industrial Design 1: Technoform 24
70 502 Interaction Design 1: Tangible Interactions 24
70 503 Service Design 1: Methods and Tools 24
70 504 Systems Oriented Design: “Design for Democracy“ 24
70 505 Design studio 24
40 301 Body and Space Morphologies : Architecture and Film 6
40 307 Architectural Tools 6
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen 6
70 302no Design Management 6
70 303 Digital fabrication, technologies and processes 6
80 301 Norwegian Architecture 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 307 Rethinking the Architecture Board 6
70 600 Industrial Design 2: ProtoHype 24
70 601 Interaction Design 2: Screens 24
70 602 Service Design 2: Service Design futures 24
40 406 Places, objects, tools 6
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
60 402 New Urban Theories 6
60 404 Landscape Architecture, Space Light and Landscape 6
70 401 Interactive Spaces and Environments 6
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design 6
70 404 Aesthetics in Physical Context 6
80 407 Images of Egypt 6
80 408 Material History: Reading and Design of Structures 6

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.

Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.

I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.

All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket til første år kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen (tre første år) og inntil to semestre i masterundervinsngen.

Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskolenloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanning, skal høyere utdanning foregå på tre nivå;

 • bachelorgrad; syklus 1,
 • mastergrad; syklus 2
 • doktorgrad; syklus 3.

Masterstudiet i design er 5-årig og tilbys som heltidsstudium. Studiet ligger på syklus 2 med et omfang på 300 studiepoeng.

Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr. uke. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, workshops, gruppearbeid, selvstendig arbeid og eksamensgjennomføring.

Internasjonalisering

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+, Nordplus-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium fører fram til graden master i design. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet.

Forventet læringsutbytte

Grunnutdanningen har sine røtter i tradisjoner i industridesign. De toårige masterforløpene legger til rette for alternativ spesialisering innenfor tjenestedesign, interaksjonsdesign eller industridesign.

Studiet søker å være faglig i front og har en tilnærming til designfaget som går ut over fagets tradisjonelle rolle. Kjernen i utdanningen er flerfaglig forståelse og designdrevene prosesser. Studiet utdanner designere som er adaptive og har en velutviklet evne til innovasjon og kommunikasjon.

Designere utdannet ved AHO evner å etablere et selvstendig faglig virkefelt, bidrar med originale betraktningsmåter og løsninger og utøver faget på et høyt internasjonalt nivå.

 • De kan utvikle designløsninger gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, ideutvikling, samhandling og gjennomføring av prosjekter;
 • kjenner fagets historiske egenart, plass i samfunnet og fagets kulturelle og teknologiske forutsetninger;
 • behersker fagets metoder, verktøy og uttrykksformer og evner å bruke disse i kreative prosesser på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte;
 • har kunnskap og erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid.

Designere utdannet på AHO skal på en reflektert måte kunne ta ulike profesjonelle roller og være dyktige i samarbeid med andre faggrupper:

 • De kan kommunisere verdier og konsepter, fasilitere dialog og interdisiplinære prosesser gjennom å anvende et bredt spekter av designmetoder og verktøy;
 • evner å reflektere over eget arbeid og bryte egen forståelsesramme;
 • tar ansvar for egen læring og faglig utvikling, og kan anvende sin kunnskap på nye felt;
 • kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktisering av faget. 

Overgangsordninger

Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, kan bli direkte berørt av endringene i form av at kurs/emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Overgangsordninger ved endring av studiemodellen er fastsatt i AHOs forskrift om masterstudier § 5-8.