Master i design

Om studiet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig, vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHO tildeler gradene PhD, master i arkitektur, master i design og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbys erfaringsbaserte masterprogrammer i urbanisme og arkitekturvern. Skolen har en 60-årig historie og nyter høy anseelse innenfor sine fag nasjonalt og internasjonalt. AHO har omlag 700 studenter og 120 ansatte.

 

AHO holder til i Maridalsveien 29, i et ombygget fabrikklokale som tidligere tilhørte Oslo Lysverker. Skolen ligger sentralt i det nye Vulkanområdet, med blant annet Kunsthøgskolen, Westerdals Høyskole og Mathallen som naboer.

 

Master i design er et profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som arkitekt. Studiet går over  5 år, sammensatt av obligatorisk grunnundervisning på seks semestre, masterundervisning på tre semestre, samt en avsluttende masteroppgave som går over ett semester.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utvikler fremtidens produkter og tjenester. Dette kan være alt fra husholdningsprodukter til ekstrem-industri, til hvordan vi formgir og bruker teknologi som mobil- apper eller hvordan vi utvikler tjenester som skaper gode brukeropplevelser.

Studiet lærer deg kreative prosesser og metoder for å løse problemer og utvikle nye muligheter. Det legges vekt på insikt i bruks situasjonen og empati med brukeren, samt den samfunnsmessige og kulturelle konteksten. Estetikk og kommunikasjon er vesentlig igjennom hele studiet.

Tekniske og andre forutsetninger

Studiet er IKT-støttet. For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC i henhold til krav fitt av AHO. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benytttes i stdiet og studenter ved AHO får, med få unntak, tilgang til lisenser for de samme programmer for installasjon på egen klient.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle under hele studiet. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer etc. Studenter og undervisere kommuniserer gjennom læringsplattformen. Studenten får opprettet egen e-post adresse og et privat fillagringsområde. Det er en forutsetning at studenten benytter denne adressen aktivt under studiet

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkene rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan søke om opptak til masternivå. Dette gjøres via SøknadsWeb. Opptak skjer på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning og portfolio.

 

Oppbygning og sammensetning

Selv om designstudiet er et sammenhengende studium fram mot mastergrad, er det i praksis delt opp i en grunnundervisning på tre år, 180 studiepoeng (sp), masterundervisning på 1 ½  år,90 sp, og en selvstendig masteroppgave, diplom, 30 sp.

Grunnundervisningen er lagt opp med obligatoriske emner, sammensatt av flere kurs i løpet av semesteret. Studenten kan selv velge prosjekt og falgig rettning igjennom grunnundervisningen i økende grad ila studiet.

1. år // 1 + 2 semester – introduksjon til design

2. år // 3. Semester – interaktive produkter // 4. Semester – fyiske produkter

3 år // 5 semester: opplevelse i produkt og tjeneste // 6. Semester – design satt i system; produkter, tjenester og interaskjoner

Masterundervisningen er sammensatt av ett studiokurs per semester på 24 sp og ett fordypningskurs på 6 sp. Studenter i masterundervisningen kan velge blant studio- og fordypningskursene som stilles hvert semester. Masteroppgaven er en selvstendig og selvvalgt oppgave på 30 sp.

Master i design (Kull 2013)

Emne 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår 2016 Høst 2017 Vår 2017 Høst 2018 Vår
70 110 GK1 Grunnkurs Design - Del 1 20
80 112 GK1 Examen philosophicum-n 10
80 113 GK1 Lese-/skrivekurset
GK2STUDIO3 GK2 Introduksjon til design 18
40 120 GK2 Materialteknologi 6
GK2FTHAI Moderne arkitektur- og designhistorie 6
70 130 GK3 Interaktive produkter 18
80 130N GK3 Arkitektur- og designhistorie 2 6
70 131 GK3 Mekanikk 6
70 141 GK4 Metoder og teknologi i designprosessen 18
70 140 GK4 Produksjonsteknologi 6
70 142 GK4 Designteori 1 6
70 152 GK5 Identitet og Opplevelse 24
70 153 GK5 Designteori 2 6
70 161 GK6 Design sett i system 24
70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier 6
Valgbare studio og fordypningskurs Valgfrie kurs masterstudenter design 2016 Høst -2017 Vår 30 30
70 700 Pre-Diplom Design 6
12 802 Diplom design 30

Valgfrie kurs masterstudenter design 2016 Høst -2017 Vår

Emne 2016 Høst 2017 Vår
70 501 Industrial Design 1: Technoform 24
70 502 Interaction Design 1: Tangible Interactions 24
70 503 Service Design 1: Methods and Tools 24
70 504 Systems Oriented Design: “Design for Democracy“ 24
70 505 Design studio 24
40 301 Body and Space Morphologies : Architecture and Film 6
40 307 Architectural Tools 6
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen 6
70 302no Design Management 6
70 303 Digital fabrication, technologies and processes 6
80 301 Norwegian Architecture 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 307 Rethinking the Architecture Board 6
70 600 Industrial Design 2: ProtoHype 24
70 601 Interaction Design 2: Screens 24
70 602 Service Design 2: Service Design futures 24
40 406 Places, objects, tools 6
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
60 402 New Urban Theories 6
60 404 Landscape Architecture, Space Light and Landscape 6
70 401 Interactive Spaces and Environments 6
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design 6
70 404 Aesthetics in Physical Context 6
80 407 Images of Egypt 6
80 408 Material History: Reading and Design of Structures 6

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.

Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.

I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.

All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket til første år kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen (tre første år) og inntil to semestre i masterundervinsngen.

Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskolenloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanning, skal høyere utdanning foregå på tre nivå; bachelorgrad; syklus 1,

mastergrad; syklus 2

doktorgrad; syklus 3.

Masterstudiet i design er 5-årig og tilbys som heltidsstudium. Studiet ligger på syklus 2 med et omfang på 300 studiepoeng.

 

Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr. uke. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, workshops, gruppearbeid, selvstendig arbeid og eksamensgjennomføring.

Internasjonalisering

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+, Nordplus-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium fører fram til graden master i arkitektur. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet

Overgangsordninger

Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, kan bli direkte berørt av endringene i form av at kurs/emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Overgangsordninger ved endring av studiemodellen er fastsatt i AHOs forskrift om masterstudier § 5-8.