Master i arkitektur

Godkjenning

Studieplanen er godkjent av AHOs undervisningsutvalg xx.xx.2014

Om studiet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig, vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHO tildeler gradene PhD, master i arkitektur, master i design og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbys erfaringsbaserte masterprogrammer i urbanisme og arkitekturvern. Skolen har en 60-årig historie og nyter høy anseelse innenfor sine fag nasjonalt og internasjonalt. AHO har omlag 700 studenter og 120 ansatte.

AHO holder til i Maridalsveien 29, i et ombygget fabrikklokale som tidligere tilhørte Oslo Lysverker. Skolen ligger sentralt i det nye Vulkanområdet, med blant annet Kunsthøgskolen, Westerdals Høyskole og Mathallen som naboer.

Master i arkitektur er et profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som arkitekt. Studiet går over 11 semestre, sammensatt av obligatorisk grunnundervisning på seks semestre, masterundervisning på fire semestre samt en avsluttende masteroppgave som går over ett semester.

 

 

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i hvordan man utformer rom og bygninger, bysentrum og parker eller har interesse for byggetradisjoner og restaurering av gamle bygninger. Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

 

Tekniske og andre forutsetninger

Studiet er IKT-støttet. For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC i henhold til krav fitt av AHO. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benytttes i stdiet og studenter ved AHO får, med få unntak, tilgang til lisenser for de samme programmer for installasjon på egen klient.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle under hele studiet. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer etc. Studenter og undervisere kommuniserer gjennom læringsplattformen. Studenten får opprettet egen e-post adresse og et privat fillagringsområde. Det er en forutsetning at studenten benytter denne adressen aktivt under studiet

 

 

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak.

For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkene rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 7-1 til 7-13, og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO. Opptaksprøvene går over to trinn; hjemmeoppgave og skoleoppgave.

Søkere som har treårig grunnutdanning i arkitektur fra tidligere, kan søke om opptak til masternivå. Dette gjøres via SøknadsWeb. Opptak skjer på bakgrunn av dokumentert grunnutdanning og portfolio.

 

Oppbygning og sammensetning

Selv om arkitektstudiet er et sammenhengende studium fram mot mastergrad, er det i praksis delt opp i en grunnundervisning på tre år, 180 studiepoeng(sp), masterundervisning på to år,120 sp, og en selvstendig masteroppgave, diplom, 30 sp.

Grunnundervisningen er lagt opp som et obligatorisk løp, sammensatt av flere kurs i løpet av semesteret.
Masterundervisningen er sammensatt av ett studiokurs per semester på 24 sp og ett fordypningskurs på 6 sp. Studenter i masterundervisningen kan velge blant studio- og fordypningskursene som stilles hvert semester. Masteroppgaven er en selvstendig og selvvalgt oppgave på 30 sp.

 

Master i arkitektur (Kull 2011)

Emne 2011 Høst 2012 Vår 2012 Høst 2013 Vår 2013 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår 2016 Høst
GK1STUDIO1 GK1 Introduksjon til arkitektur 18
GK1+2AI1 GK1 Materialteknologi del 1 6
GK1FTHAI GK1 Tverrsnitt gjennom arkitektur- og designhistorien 6
GK2STUDIO1 GK2 Introduksjon til arkitektur 18
GK1+2AI2 GK2 Materialteknologi del 2 6
GK2FTHAI Moderne arkitektur- og designhistorie 6
GK3A1 GK3 Byboligen 18
GK3A2 GK3 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 1 6
GK3FTH GK3 Norsk arkitekturhistorie 6
GK4A1 GK4 Mindre offentlig bygning 18
GK4A2 GK4 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2 6
GK4FTH GK4 Arkitekturteorienes historie 6
GK5 By og arkitektur 18
GK5UL2 GK5 By- og byplanhistorie 6
GK5UL3 GK5 Urbane praksiser 6
60 160 GK6 By og arkitektur 20
80 160 GK6 Examen Philosophicum 10
Valgbare masterkurs 2014/15 Valgbare emner arkitektur 2014/2015 30 30
Valgbare studio og fordypningskurs Valgbare emner arkitektur 2015/2016 30 24
12 400 Pre-Diplom (A, FTH) 6
12 701 Diplom arkitektur 30

Valgbare emner arkitektur 2014/2015

Emne 2014 Høst 2015 Vår
40 503 Boligfortetting i dybden 24
40 504 Lærdom fra Sverre Fehn: Museum for Cy Twombley 24
40 505 Det nye kollektivet: Nettverk 24
40 506 En tilpasningsdyktig urban trebygning 24
40 507 ACDL Computation 24
40 508 Knapphet og kreativitet (SCS): Nes 24
60 502 Urban design - Arktisk urbanisme 24
60 503 Master studio landskap; Miksmasterplan 24
60 508 Landscape Urbanism for Deltas in an Era of Climate Change 24
60 509 Nytt badeanlegg på Tøyen 24
80 501 Arkitektur på utstilling 24
80 502 Roma+mausoleum 30
80 503 Oslo Re-store: Reinventing the Government quarters n 24
40 301 Arkitektur og film; Kroppen og rommets morfologi 6
40 304 Computational Design og Fabrikasjon 6
60 301 Representasjoner av byen 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
70 301 Design aktivisme 6
70 302no Design Management 6
80 301 Norsk arkitektur - en introduksjon 6
80 304 Concurrent Trends: Postmodern and Deconstructive Architecture (1968 to 1988) 6
40 700 Prediplom arkitektur 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 301 Norsk arkitektur - en introduksjon 6
80 304 Concurrent Trends: Postmodern and Deconstructive Architecture (1968 to 1988) 6
40 600 SCS: Villa Lofoten kai, Kunst og kultursenter 24
40 607 Skog-tre-bygg 24
40 609 En boligblokk i LA: Den kontinuerlige og diskontinuerlige byen 24
40 611 ACDL Computation 24
40 613 Det nye kollektivet: Nettverk-Marked 24
40 614 SPACES II 24
60 605 Rød tråd gjennom Oslos byplan 24
60 606 Landskap: Byen og fjorden 24
80 602 Re-store: Concrete 24
80 603 Bygning i landskap 24
80 604 Restore: Regjeringskvartalets fremtid 24
40 403 Computational Design and Fabrication 6
40 404 Praktiske konsepter 6
60 400 Norske byer 6
60 402 Nye urbane teorier 6
70 401 Interaktive rom og miljø 6
80 401 The Art of Collecting Architecture 6
80 402 Arkitekturens publikasjonskulturer 6
80 403 Arkitektur er rom; rom er arkitektur 6
80 404 Frihåndsskissen 6
80 405 Radikalt bygningsvern 6

Valgbare emner arkitektur 2015/2016

Emne 2015 Høst 2016 Vår
40 502 Urban transformasjon i tre 24
40 505 Det nye kollektivet 24
40 507 Performative Envelopes / Rethinking Architecture from its Boundaries 24
40 508 SCS: Public Events Space: Ecuador 428, Valparaiso. 24
40 509 Tett-lav boliger 24
40 510 Nostalgisk fremtid 24
60 502 N Urban Design: Arctic City - Longyearbyen 24
60 510 Peri-urban areas in Oslo 24
60 511 Komplekst bygg: Idrettshall / klubblokale for Frigg 24
80 504 Re-store: Roma 20
80 505 OCCAS-studio 24
80 506 Re-store: Interior space 24
40 301 Arkitektur og film; Kroppens og rommets morfologi 6
40 305 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur 6
40 404 Praktiske konsepter 6
40 407 Architecture: Where From? 6
60 301 Representasjoner av byen 6
60 305 Eiendomsutvikling – sett i et kritisk perspektiv 6
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen 6
70 303 Informerte beslutninger i 3D printe-prosessen 6
70 302no Design Management 6
80 301 Norwegian Architecture 6
80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner 6
80 305 Arkitekturtraktater 6
80 306 Hjemmet: Innsidens betydninger og virkninger 6
80 307 Rethinking the Architecture Board 6
40 607 Skog-Tre-Bygg 24
40 611 24-hour Oslo - Versatile Architectures and New Demographies 24
40 615 Bygninger og deres territorium 24
40 616 Kroppens og Rommets Morfologi: Katarsis 24
40 617 Posisjoner 24
40 618 Småbruk: a design for a pocket farm 24
40 619 Tektoniske øvelser 24
60 607 A Motorway Named Rio 24
60 608 Triennale Studio – Recycling Space “After Belonging” 24
60 609 In Transit -­ Safe spaces in crisis contexts 24
80 603 S P A – Studio for Potensiell Arkitektur 24
80 606 Re-store: Systemer 24
40 404 Praktiske konsepter 6
40 405 Integrert og assosiativ computational design i arkitektur 6
40 406 Steder og objekter 6
40 407 Architecture: Where From? 6
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
60 402 Nyere urbane teorier 6
60 403 Cartographie Culturelle 6
70 401 Interaktive rom og miljø 6
70 403 Rethinking Development and Sustainable Design. 6
70 404 Estetikk i fysisk kontekst 6
80 404 Frihåndsskissen 6
80 406 Curating Architecture: Ten Exhibitions for a Journey into Post-War Architecture 6

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.

Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.

I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.

All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

 

Innpassing

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket til første år kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen (tre første år) og inntil to semestre i masterundervinsngen.

Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskolenloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

 

Internasjonalisering

Utveksling ved AHO skjer etter fullført grunnundervisning. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+, Nordplus-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

 

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium fører fram til graden master i arkitektur. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet.

 

Forventet læringsutbytte

Under utarbeidelse

Overgangsordninger