Master i landskapsarkitektur (Oslo)

Godkjenning

Studieplanen er godkjent av AHOs undervisningsutvalg

Om studiet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig, vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHO tildeler gradene PhD, master i arkitektur, master i design og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbys erfaringsbaserte masterprogrammer i urbanisme og arkitekturvern. Skolen har en 60-årig historie og nyter høy anseelse innenfor sine fag nasjonalt og internasjonalt. AHO har omlag 700 studenter og 120 ansatte.

AHO holder til i Maridalsveien 29, i et ombygget fabrikklokale som tidligere tilhørte Oslo Lysverker. Skolen ligger sentralt i det nye Vulkanområdet, med blant annet Kunsthøgskolen, Westerdals Høyskole og Mathallen som naboer.

Master i landskapsarkitektur er et profesjonsstudium som tar opp i seg alle de fagkomponenter og områder du må kjenne til for å kunne praktisere som landskapsarkitekt. Studiet går over 4 semestre på masternivå, hvorav siste semester er en avsluttende masteroppgave.

Målgruppe

Studiet passer for deg som er interessert i sammenhengen mellom utbyggingsmønstre og landskap, hvordan vi forvalter naturressurser, hvordan vi former omgivelsene våre i ulike skalaer, hvordan klimaendringene vil påvirke utformingen av omgivelsene våre og motsatt, hvordan utformingen av omgivelsene våre kan påvirke klimaendringene. Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Tekniske og andre forutsetninger

Studiet er IKT-støttet. For å følge studiet må studentene har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy og tilgang til egen bærbar PC / MAC i henhold til krav fitt av AHO. Det blir gitt opplæring i bruk av programmer som benytttes i stdiet og studenter ved AHO får, med få unntak, tilgang til lisenser for de samme programmer for installasjon på egen klient.

AHO benytter den digitale læringsplattformen Moodle under hele studiet. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, forelesningsnotater, innleveringer etc. Studenter og undervisere kommuniserer gjennom læringsplattformen. Studenten får opprettet egen e-post adresse og et privat fillagringsområde

Opptakskrav og rangering

Søkere som har bachelor eller tilsvarende treårig grunnutdanning i landskapsarkitetkur fra annen institusjon, kan søke om opptak.

Søkerne rangeres på bakgrunn av dokumentasjon fra tilsvarende utdanning, språkkunnskaper og portfolio.

Opptaks- og godkjenningsutvalget ved AHO er opptaksorgan.

Søking til studiet gjøres via Søknadsweb.

Oppbygning og sammensetning

Selv om landskapsstudiet er et studieum på masternivå med et omfang på 120 studiepoeng (sp). De to første semestrene er obligatoriske, mens man det tredje semesteret kan velge fra AHOs studiokurs.

Masteroppgaven er en selvstendig oppgave, diplom, på 30 sp.

Master i landskapsarkitektur (Kull 2014)

Emne 2014 Høst 2015 Vår 2015 Høst 2016 Vår
60 503 Master studio landskap; Miksmasterplan 24
60 302 Tema og konsepter i landskapsarkitekturen 6
MA-SK Valgbare studiokurs 24
60 401 Landscape Urbanism in Practice 6
MA-SK Valgbare studiokurs 24
60 700 Pre-Diplom Landskapsarkitektur 6
12 803 Diplom Landskapsarkitektur 30

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Utdanningen har Problembasert Læring (PB) gjennom prosjektering som en viktig arbeidsform.

Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff.

I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige oppgaver i teoretiske studier. I tillegg benyttes diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid.

All undervisning er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Enkelte kurs er direkte knyttet opp til AHOs forskningsprosjekter. Forskningsprosess, -etikk og resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. AHOs vitenskapelige ansatte driver FoU-arbeid som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene.

Innpassing

Søknad om innpassing i henhold til universitets- og høgskolenloven § 3-5 avgjøres av Opptaks- og godkjenningsutvalget.

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Masterutdanningen i landskapsarkitektur ved AHO er et toårig studium som omfatter 120 studiepoeng og tar opp studenter med 3-årig grunnleggende landskapsutdanning.
Utdanningen ved AHO er studiobasert og prosjektorientert. Skolen forvalter sterke tradisjoner i landskapsurbanisme, og utdanningen svarer på behov for et større mangfold i faget og profesjonen. Utdanningen vektlegger formgiving inspirert av skolens fagtradisjon innenfor arkitektur.

 

Internasjonalisering

Utveksling ved AHO kan skje i tredje semester av studiet. AHO har en rekke utvekslingsavtaler studenten kan benytte seg av gjennom Erasmus+, Nordplus-programmet og bilaterale avtaler AHO har inngått. Det er også mulighet for utveksling utenom avtalenettet. Slik utveksling må forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget om det skal inngå som del av studiet.

Kvalifikasjon/vitnemål

Fullført studium fører fram til graden master i landskapsarkitektur. Vitnemål utstedes ved avsluttet gradsutdanning og diplom (masteroppgave). Diploma Supplement utstedes sammen med vitnemålet

Forventet læringsutbytte

Landskapsarkitekter utdannet ved AHO evner å etablere et selvstendig faglig virkefelt, bidrar med originale betraktningsmåter og løsninger og utøver faget på et høyt internasjonalt nivå.

Landskapsarkitekter som har fått graden Master i arkitektur ved AHO kan praktisere faget på grunnlag av kunnskaps- og ferdighetsfelt som er definert i EUs profesjonsdirektiv og IFLAs standard for landskapsarkitekturutdanning.

-          De kan praktisere faget landskapsarkitektur gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, ideutvikling og arkitekturprosjektering i ulike skalaer og format,

-          kjenner fagets naturgitte, miljømessige, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger,

-          behersker fagets arbeidsmåter, verktøy og uttrykksformer og evner å bruke disse i prosjektering på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte,

-          har kunnskap om fagets historie, egenart og plass i samfunnet, og evner og bruke denne kunnskapen i eget faglig arbeid,

-           kan orientere seg i forskning- og utviklingsarbeid innen faget og evner å bruke denne kunnskapen både i prosjektering og arkitekturkritikk.

 

Landskapsarkitekter utdannet på AHO kan på en reflektert måte ta ulike profesjonelle roller og er dyktige i samarbeid med andre faggrupper:

-          De kan formidle landskapsarkitektfaglig arbeid, eget og andres, til legfolk og fagfolk på et profesjonelt og akademisk nivå,

-          evner å reflektere over eget arbeid og bryte egen forståelsesramme,

-          tar ansvar for egen læring og faglig utvikling,

-          kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktisering av faget. 

Overgangsordninger

Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, kan bli direkte berørt av endringene i form av at kurs/emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner. Overgangsordninger ved endring av studiemodellen er fastsatt i AHOs forskrift om masterstudier § 5-8.