60 152 GK5 Introduksjon til Urbanisme

Forkunnskapskrav

Gjennomført første og andre studieår med tilhørende fordypningskurs

Emneinnhold

Disiplinen urbanisme/byplanlegging er faglig sett sammensatt og henter kunnskap fra mange ulike fagtradisjoner. Kurset definerer de viktigste problemstillingene innen urbanisme i dag og gjør rede for ulike tilnærminger til å arbeide med disse problemstillingene. Pedagogisk sett gjøres dette gjennom å presentere ulike prosjekter og praksisformer innen urbanisme.

OPPLEGG
Kurset er delt i to parallelle forløp med ulike innfallsvinkler til urbanismefaget. Del 1 fokuserer på relevante redskaper og metoder for fagpraksis. Del 2 har en diskursiv innfallsvinkel til byplanleggingsfaget, med Oslo som case. Kurset avsluttes med et toukers gruppearbeid kalt Atlas Oslo. Samlet skal kurset gi en bred introduksjon til urbanisme og byplanlegging som praksisform og diskurs.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om problemstillinger og arbeidsmåter innen urbanisme/byplanlegging. Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen som grunnlag for prosjekterarbeid innen urbanisme/byplanlegging og urban design/byforming.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen består av forelesningsserier med tilhørende pensum, koordinert med prosjektundervisningen. Studentene skal i tillegg levere inn en individuell skriftlig oppgave.

Emneansvarlig

Halvor Weider Ellefsen, Lærerkrefter: Sabine Müller, Halvor Weider Ellefsen m.fl.

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

For å bestå kurset må studentene delta på forelesninger

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Skriftlig eksamen Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

For å bestå kurset må studentene delta på forelesninger samt levere inn stilte oppgaver. Kurset evalueres som bestått/ikke bestått.