60 150 GK5 By og arkitektur

Forkunnskapskrav

Kreves bestått GK4.

Emneinnhold

GK5 By og arkitektur har Osloregionen som studieobjekt. Kurset har tre hoveddeler:
1 Introduksjon: By og arkitektur
2 Prosjekteringsoppgave: Bytransformasjon.
3 Atlas Oslo: Analyse, opptegning og diskusjon av utvalgte byområder og byprosjekter i Osloområdet.

1. INTRODUKSJON : BY OG ARKITEKTUR
Studentene introduseres til byen som tema og urbanisme som fagområde i arkitekturen gjennom en rekke mindre oppgaver, forelesninger og diskusjoner.

2. PROSJEKTERINGSOPPGAVE: BYTRANSFORMASJON
Oppgaven er et større transformasjonsprosjekt i et gitt byområde, med forankring i aktuelle byutviklingstema og relevant fagdiskurs. Oppgaven utvikles gjennom analytiske forstudier som skal hjelpe gruppene å danne seg et bilde av hvilke strukturelle og arkitektoniske potensialer som kan utvikles, og hvilket konseptuelt rammeverk oppgaven bør baseres på. Prosjektet som utvikles skal manifestere de intensjoner og lesninger studentene definerer i arbeidet med tomten. 
Ideen er å skape en “operativ holdning” hos studentene som utgangspunkt for å artikulere et planprosjekt. Forløpet deles opp tematisk og avsluttes med en sluttgjennomgang med ekstern gjestekritiker.

3. ATLAS OSLO:
Utvalgte, realiserte arkitekturprosjekter analyseres og drøftes strukturelt, programmatisk og ideologisk: Hva har styrt volumoppbygging, skala, programinnhold og arkitektonisk formgivning? Hva gir de til byen og hva tar de fra byen? Hvem er de bygget for, og på bekostning av hva? Det empiriske materialet tar utgangspunkt i byarkitektur oppført gjennom de siste 30 årene. Fellesnevneren er prosjektenes kompleksitet og særegenhet som arkitektonisk form innenfor en bykontekst. Studiene vil kunne peke på forutsetninger og formål for ulik byarkitektur, og illustrere både hvordan arkitekturen formes av byen og hvordan byen formes av arkitektur.
Prosjektet avsluttes med en utstilling hvor prosjektene presenteres og diskuteres i dialog med involverte aktører.

Forventet læringsutbytte

GK5 skal samlet gi basisopplæring i historie, teori, metode og praksis innenfor urbanisme.

Studentene skal i kurset ha vært med på å utvikle og presentere et komplekst byplanprosjekt med reelle rammer og forankring i et aktuelt byplantema. Hovedfasene vil inneholde byanalyse, plan/prosjektutvikling samt presentasjon.

Studentene skal i studiokurset oppøve evne til å arbeide overlappende i ulike skalaer og å etablere en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom arkitektur, landskap og samfunn.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset er basert på prosjekteringsprosesser knyttet til en gitt problemstilling og kontekst. Studentene vil tilnærme seg prosjekteringsoppgaven gjennom analyse og tematiske studier, og basert på dette utarbeide et planprosjekt. Hovedoppgaven og flere av introduksjonsoppgavene vil være gruppearbeid.

Undervisningen vil bestå av forelesninger fra lærerteam og inviterte gjester i tillegg til prosjektveiledning i grupper, workshops, delgjennomganger og avsluttende gjennomgang med eksterne kritikere.
Parallelt med dette kurset følger studentene to forelesningsbaserte kurs - 60 151 By- og byplanhistorie og 60 152 Introduksjon til Urbanisme. Her introduseres studentene til historisk og teoretisk kontekst og til verktøy og referanser som er relevante for prosjekteringsarbeidet.

Emneansvarlig

Wenche Andreassen - kontaktperson, Halvor Weider Ellefsen, Andreas Kalstveit, Johanne Borthne

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene

Ekskursjoner

Det gjennomføres en studiereise i løpet av semesteret, se semesterplan for datoer. Målet med reisen er å gi studentene konkret erfaring med by og byutviklingsprosjekt av høy kvalitet. Erfaringene skal gi grunnlag for løpende diskusjon og refleksjon om aktuelle og relevante problemstillinger i urbanisme og planlegging.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosessvurdering underveis Individuell A-F
Kommentar:

Kurset evalueres på bakgrunn av innleveringer og presentasjoner, samt tilstedeværelse og engasjement gjennom semesteret. Individuelle prestasjoner bedømmes kontinuerlig både ved tegnebordet, gruppesamtaler og delgjennomganger.

Vurderingsmappe Individuell A-F
Kommentar:

Innlevering, oppmøte og presentasjon er obligatorisk på avsluttende gjennomgang, og på minst 80 % av delgjennomgangene. Fraværet må være gyldig begrunnet (ref til regleverk for fravær ved AHO) og dokumenteres til studieadministrasjonen.
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14. Karakterene tildeles individuelt.

Læremidler

Pensum

Pensum vil finnes på kursets hylle i biblioteket ved kursoppstart. Tematisk relevante tekster vil tildeles gjennom semesteret i forbindelse med de ulike oppgavene.