40 130 GK 3 Byboligen.

Forkunnskapskrav

Bestått 1.årskurs

Emneinnhold

Det overordnede mål for 2. år er integrasjon av de emnene som utgjør de viktigste elementene i prosjektering av byggverk, gjennom en konseptuell tilnærming til prosjektarbeid. Det blir lagt vekt på forhold mellom idé, rom, konstruksjon, og materialitet.

Semestertema for kurset er boligarkitektur. Semesteroppgavenes program tar for seg boligen som grunnleggende typologi der sosiale hensyn, stedstilhørighet og økonomi spiller avgjørende roller. Boligens program studeres med henblikk på fleksibilitet og ulike boformer. Et viktig aspekt ved programmets tilnærming er hvordan generalitet kan sikre langtidsbruk og innby til endring av boform.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
∙ Kunnskap om grunnleggende konsepter i moderne og samtidig arkitektur
∙ Kunnskap om konstruktive prinsipper og konstruktiv idéer
∙ Kunnskap om kontekstuell tilnærming og tomteanalyser
∙ Kunnskap om klimaskallets arkitektoniske rolle
∙ Kunnskap om materialenes arkitektoniske roller

Ferdigheter
∙ prosjeksjonstegninger
∙ manuelle og digitale fremstillingsteknikker
∙ skala modellbygging

Generelle ferdigheter
∙ evne til å utvikle konseptuelle hovedgrep
∙ evne til å ta og argumentere for egne valg
∙ evne til realisere hovedgrep gjennom arkitektonisk form, materialer og løsninger

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Andre år introduserer studenten for integrert arkitekturprosjektering gjennom en estetisk syntese av romlige grep, konstruktive idéer, materialegenskaper og tekniske løsninger. Disse introduseres gjennom forelesninger og bearbeides gjennom kortere hurtigoppgaver, før de blir iverksatt i prosjektarbeid. Prosjektene gjennomgåes i mindre og større grupper gjennom semesteret. Det legges vekt på utvikling av «sidemannskritikk» der studentene fungerer som kritikker for hverandre.

Emneansvarlig

Thomas McQuillan

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Ekskursjoner

Paris

Oppmøte til undervisning

Oppmøte på forelesninger og gjennomganger er obligatorisk, og gjentatt fravær vil gi grunnlag for lavere karater.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave
Kommentar:

Vurdering av prosjektarbeid skjer på grunnlag av arkitektonisk kvalitet, håndverksmessig nivå og deltagelse på salen og i forelesningssalen. Det forutsettes at prosjektarbeid viser en forståelse og integrasjon av kunnskap som introduseres i kurset «Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk» og forelesningsserie «Konsepter i samtidsarkitektur».

Læremidler

Bachelard, Gaston - The Poetics of Space

Deplazes, Andrea , ETH, Constructing Architecture

Frampton, Kenneth - A Genealogy of Modern Architecture

Rasmussen, Steen Eiler - Om at opleve arkitektur

Tschumi, Bernard - Questions of Space