80 131 GK 3 Arkitekturhistorie 2

Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for alle arkitektstudenter i GK3 og bygger på Arkitekturhistorie 1 (GK2)

Emneinnhold

Arkitekturhistorie 2 gir en innføring i europeisk og amerikansk arkitekturhistorie fra omkring 1900 fram til i dag. Vi studerer bygninger og deres kontekster, med særlig vekt på modernismens opphav og utvikling. Gjennom en serie nærstudier av utvalgte verker gir kurset innsikt i modernismens formgivningspraksis så vel som dens teoretiske og ideologiske idealer. Kurset er strukturert som en forelesningsrekke.

Forventet læringsutbytte

Kurset vil gi historisk kunnskap så vel som trening i å forstå og analysere bygninger. Ved fullført kurs vil studentene kunne analysere arkitektonisk form på en kritisk, kontekstuell og historisk bevisst måte

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset er strukturert som en forelesningsrekke med innlagte dagsekskursjoner

Forelesningene er obligatoriske, og studentene forventes å lese pensumlitteraturen i forkant av forelesningene.

Emneansvarlig

Mari Hvattum

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Skriftlig eksamen A-F
Kommentar:

Eksamensform: Skoleeksamen