70 404 Estetikk i fysisk kontekst

Forkunnskapskrav

Grunnleggende designutdannelse 3 år tilsvarende BA. Kurset er åpent for studenter fra alle design spesialiseringene med gjennomført grunnkurs i verkstedene ved AHO. Materialkostnader må påregnes.

Emneinnhold

Målet med kurset er å gi studentene mulighet til å utforske og reflektere rundt anvendt estetikk i fysisk form, fra både en praktisk og teoretisk side. Kurset har et tett samarbeide med verkstedene hvor studentene vil utforske fysisk form og materialer, overflater, formater osv. De vil også reflektere over og diskutere de forskjellige temaene og sine fysiske utforskninger.

Forventet læringsutbytte

• Styrket designkompetanse gjennom å øve kreative prosesser i fysisk materiale.
• Utforske estetiske virkemiddel
• Få erfaring gjennom praksis, samt oppøvet kritisk blikk.
• Kunne argumentere for og begrunne estetiske valg.
• Kunnskap om sansenes hierarki og haptisk erfaring.
• Kunnskap om hva prosessen har å si for resultatet, erfaring av material-spesifikke prosesser samt tidsaspekt.
• Kunnskap om ulike typer eksperimenter og hensikter med disse.
• Fordypingskursets ulike temaområder er sentrale i design og studentene skal kunne anvende kunnskapen fra fordypningskurset i sine senere prosjekter.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset vil bli organisert rundt forskjellige temaer og studentene vil gjennomføre praktiske undersøkelser innenfor hvert av temaene. Hvert tema vil vare i to kursdager. Det vil være en forelesning/ introduksjon til temaet gitt av ulike spesialister, tid for selvstudium, refleksjoner og praktiske undersøkelser. Hvert tema vil ende ettermiddag dag to med presentasjoner, refleksjoner og diskusjoner rundt temaet. I fordypningsuken velger studentene et tema fra kurset og fordyper seg i dette igjennom eksperimenter i flere iterasjoner. Kurset avsluttes med en utstilling. Kurset evalueres basert på deltagelse i diskusjoner og fysiske eksperimenter og leveranser til hvert tema, refleksjonsnotatet og den endelige utstillingen.

Følgende temaer blir tatt opp I kurset:

Identitet-skapende fysiske objekter. Analyse av medbragte fysiske designobjekter.

Material estetikk – Hvordan materialet ”gir tilbake” i en eksperimenteringsfase. Er ideen ferdig før man går til verkstedet eller utvikles den gjennom møtet med kompleksiteten i det fysiske?

Farge som fysisk material. Eksperimentering i rom og store formater.

Lyd som fysisk material.

Haptisk erfaring, haptisk persepsjon og følesansen. Overflate, mønster, tekstur og blindtesting av designobjekter.

Kontekst – hvordan presenteres objektet og hvordan påvirker denne konteksten opplevelsen av objektet.

Emneansvarlig

Nina Bjørnstad, Roald Jensen, Geir Øxseth