12 400 Pre-Diplom (A, FTH)

Forkunnskapskrav

Fullført niende semester og 270 studiepoeng

Emneinnhold

Prediplom-semesteret på AHO er et selvstudium og danner grunnlaget for det påføl-gende diplomsemesteret. Studenten skal gjennom semesteret utforske en selvvalgt tematikk, og i samråd med en valgt veileder, utforme en rapport som inneholder en utredning av den valgte tematikken, en beskrivelse av metode/tilnærmingsmåte, et romprogram og en fremdriftsplan for diplomsemesteret.

Forventet læringsutbytte

- evnen til å utforme et operativt program som reflekterer kompleksiteten i en gitt problemstilling
- evnen til å definere rammene for et akademisk og kunstnerisk utviklingsarbeid
- forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene
- forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger
- evnen til å kommunisere ideer og planlegge prosjektarbeid
- evnen til å definere sitt eget faglige ståsted

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prediplom-semesteret på AHO er et selvstudium utført i samråd med valgt veileder. Resultatet er en rapport som skal danne utgangspunkt for det påfølgende diplomse-mesteret.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Semesteroppgave Individuell Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Bestått/ikke bestått. Evaluering av prediplomrapport ved veileder, godkjent av institutt-leder.