60 305 Eiendomsutvikling – sett i et kritisk perspektiv

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Kurset vil ta for seg eiendomsutvikling både i et historisk og aktuelt perspektiv. De siste 30 årene har planlegging, byutvikling og arkitektens arbeidsbetingelser endret seg radikalt. Særlig har profesjonaliseringen innen eiendomsutvikling vært premissgiver for disse endringene. Stadig større byprosjekter utvikles av store internasjonale aktører og prosessene blir mer og mer komplekse. Gjennom dette settes arkitektens rolle under press.

Kurset vil ta utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt som tar for seg hvordan byutviklingsprosjekter planlegges, organiseres, finansieres og gjennomføres. Det vil basere seg på konkrete case. Samtidig vil kurset ta for seg kritisk litteratur til hvilke konsekvenser en eiendomsbasert byutvikling kan få. Det skal skrives en oppgave med en kritisk analyse av en case.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg forståelse av eiendomsutviklingens betydning for byutviklingsprosesser, øve opp evnen til å søke relevant informasjon og evnen til kritisk refleksjon.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, litteraturstudier og søking etter relevant informasjon om de ulike case. Individuelle oppgaver/alternativt gruppearbeid vil ha som mål å beskrive et byutviklingsprosjekt og eiendomsutviklerens rolle i prosjektet, samtidig som det skal kunne sette prosjektet inn i en mer helhetlig forståelse av byens tidsmessige utvikling.

Emneansvarlig

Dag Tvilde