60 511 Komplekst bygg: Idrettshall / klubblokale for Frigg

Forkunnskapskrav

Det kreves bestått grunnundervisning eller tilsvarende

Emneinnhold

Tema for kurset er prosjektering av et komplekst bygg. Det skal prosjekteres et nytt offentlig idrettsanlegg og nye klubblokaler for idrettsklubben Frigg.
Prosjektet tar tak i en aktuell problemstilling. Det er stor mangel på innendørs treningshaller i Oslo. Det er vanskelig å få treningstid for organisert idrett. Oslo kommune har problem med å finne egnede tomter.
Frigg er en viktig klubb for breddeidretten i Oslo, og gjør et stort arbeid for blant annet barne- og ungdomsidrett. Klubben har i dag utilfredsstillende lokaler.
Oppgaven vil være et kombinert bygg, med et sammensatt program. Det skal være et offentlig anlegg med flerbrukshall, klatrevegg, mindre saler for gruppetrening i aktiviteter som dans og barnelek, samt rom for styrketrening. Garderober skal tilrettelegges både aktiviteter inne og for utendørs kunstgress. Klubblokalene til Frigg skal inneholde klubbrom, kjøkken, foaje, kontorer og møterom. Klubblokalene og idrettshallen skal kunne benyttes uavhengig og sammen.
Tomten for nybygget er på Tørteberg (Majorstua / Marienlyst) vis a vis eksisterende klubbhus (eksisterende klubbhus forutsettes konvertert til barnehage og inngår ikke i oppgaven), og med nærhet til utendørs kunstgressbaner. Tomten ligger i utkanten av et stort sammenhengende grønndrag fra Blindern til Majorstua, og er i dag regulert til friområde.
Som grunnlag for prosjekteringen skal det innledningsvis gjennomføres analyser av tomt og program, samt en undersøkelse av idrettshaller som arkitektonisk type.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne prosjektere en større kompleks oppgave. Studentene skal øve egne ferdigheter i utvikling av prosjekter. Det er målsetting om å utvikle bevissthet rundt prosess og av egne arkitektoniske valg. Sammenheng mellom ide og arkitektonisk løsning vil bli vektlagt. Studentene skal videre ha innblikk i kompleksiteten i en sammensatt byggeoppgave.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det vil være et studiokurs med få studenter. Oppgavene skal løses ved individuelt prosjektarbeid. Undervisning vil være oppfølging på tegnesal og fellesgjennomganger.

Deloppgave 1: Analyse av tomt. Fellesgjennomgang. Det skal bygges en felles terrengmodell 1:500.

Deloppgave 2: Analyse av romprogram, analyse av idrettshaller som arkitektonisk type, gjennomgang av referanseprosjekter. Strukturering av program, og analyse av funksjonelle sammenhenger. Diagrammer og enkle visualiseringer av areal. Fellesgjennomgang.

Deloppgave 3: Utvikling av prosjekt. Diagrammer, skisser, modellstudier, konkretisering av materialitet og konstruksjoner, plan, snitt og fasader. Delinnleveringer med fellesgjennomganger.

Deloppgave 4: Presentasjon. Situasjonsplan 1:500, plan, snitt og fasader 1:200, detaljsnitt 1:20 og visualisering både inne og ute. Modell 1:200. Kort skriftlig redegjørelse. Sluttgjennomgang.

Det planlegges ekskursjon, dette er ikke endelig bestemt. Østerrike/Sveits er aktuelt. Presentasjoner skal være som presise tegninger på papir (blyant eller digitale tegninger) og fysiske modeller, i tillegg til håndskisser og diagrammer i tidlig fase.

Emneansvarlig

Knut Longva

Supplerende opplysninger

Øvrige lærekrefter:
Christin Johannessen
Mille Me Herstad

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Se arbeidsformer og læringsaktiviteter

BS, 2015-04-09