40 130 GK3 Byboligen

Forkunnskapskrav

Bestått 1. og 2. semester

Emneinnhold

Tema for kurset er byboligen. Semesteroppgavenes program vil reflektere sosiale behov og en forståelse for stedet og tomten. Tomtene vil finnes i Osloområdet.
Det overordnede mål for 2. år er INTEGRASJON av de emnene som utgjør de viktigste elementene i arkitekturprosjektering og husbygging, slik at resultatet blir helhetlig, interessant og godt.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kunne;
Sortere og anvende relevant kunnskap ved prosjektutvikling
Drøfte og evaluere program
Gjennomføre tomteanalyser og mulighetsstudier
Utvikle konseptuelle hovedgrep for organisering av bygningsvolum og funksjoner
Utvikle og bearbeide ideer om konstruksjon og klimaskall i forhold til en overordnet strategi
Utvikle og bearbeide romlige arkitektoniske kvaliteter med hensyn på dagslys
Tilegne seg ulik basiskunnskap om kursets arkitektoniske- og teknologiske tema

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
Beherske manuell og digital fremstillingsteknikk og utrykkform egnet for de aktuelle prosjektoppgavene
Formidle eget arkitektfaglig arbeid ved hjelp av muntlige, skriftlige og egnede visuelle uttrykksformer

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
Kunne tolke kompleksiteten av et program for et boliganlegg og metodisk kunne utvikle et prosjekt fra overordede kontektuelle mulighetstudier til et helhetlig arkitektonisk bygningsanlegg.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Fokus i 2. år er på teknologi og bærekraft som viktige forutsetninger for gode arkitektoniske helhetsløsninger. Dette vil bli diskutert og utviklet hovedsakelig gjennom studiooppgaver av økende kompleksitet som tar for seg rom for menneskelige aktiviteter, støttet av forelesningsserier.
I hver prosjektoppgave vil målsettingen være å håndtere hele komplekset av emner som er relevante for et arkitekturoppdrag.
3. semester vil studere byboligen som respons på sosiale strømninger og på stedsforståelsen, og er slik sett en videreføring av boligtemaet som ble oppstartet i 2. semester.
3. semester vil bli organisert som et stort studio, som deles i mindre grupper ved gjennomføring av workshops og deloppgaver.
Det vil bli gjennomført to studioprosjekter i høstsemesteret. Den første semesteroppgaven er kortere og vil tjene som introduksjon til hovedoppgaven. Gjennom semesterets hovedoppgave skal studentene demonstrere sine evner til både å utvikle gode arkitektoniske løsninger og å integrere kunnskapen som formidles i forelesningsseriene.
I løpet av semesteret vil det bli støtteaktiviteter som samtaler, foredrag, workshops, bedriftsbesøk etc. som har til hensikt å belyse forskjellige aspekter ved det aktuelle prosjektet.
Den viktigste undervisningsformen i studioene vil bli én-til-én veiledning på tegnebordet.
Det vil gjennomføres en workshop der stål utforskes som materiale og konstruksjon.
Teoriundervisningen vil løpe parallelt med studioarbeidet og har tre hovedaktiviteter; kurset ”Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk” (eget program) samt forelesningsserien ”Arkitektur og klima” som omhandler energi og bærekraft, bygningers rolle som klimaskille, og tilknyttede temaer som vedr. brannsikkerhet og akustiske forhold. Forelesninger i konstruksjon, arkitektur og klima samt spesifikke arkitektoniske tema knyttet til boligtemaet og de spesifikke oppgavene.
Ekskursjoner
Det vil bli gjennomført en ukes ekskursjon til Paris midt i september.

Emneansvarlig

Bente Kleven

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt 2 2 Ja

Det forutsettes at studentene jobber med prosjektene på egne studieplasser i studio på AHO og utnytter AHO's verkstedkapasitet

Muntlig fremlegg 5 5 Ja

Delgjennomganger med munlige fremlegg blir angitt i kursets semesterplan

Veiledningssamtaler Ja

Studenter skriver seg på liste på tegnesal for ønsket korrektur/veledningsamtale
Det gis også gruppekorrektur til avtalte tidspunkt iht kursets semesterplan

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Semesteroppgave A-F
Kommentar:

Alle vurderinger vil ikke bare omfatte kunnskapen innen hvert emne eller tema, men også hvordan studenten integrerer denne kunnskapen i prosjektene. Studioarbeidet vil i hovedsak vurderes og bedømmes på basis av arkitektonisk kvalitet (ca. 60%), men vil også ta i betraktning den forståelse som vises i prosjektet av de emnene som er undervist i ”Arkitektur og klima” og i kurset ”Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk ” (ca. 40%).
Kurset bedømmes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter. Jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Prosjektoppgave
Kommentar:

Innledende prosjektoppgave vil ikke bli bedømt med egen karakter, men kvalitetet på oppgavebesvarelsen kan påvirke karakteren på semesteroppgaven positivt eller negativt-