40 615 Bygninger og deres territorium

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått 7. semester

Emneinnhold

Kurset tilbyr et forsknings-orientert master gjesteprofessorstudio i arkitekturprosjektering. Gjesteprofessor i vårsemester 2016 vil være Engelske arkitekten Tony Fretton, fra London baserte kontoret Tony Fretton Architects. Se: www.tonyfretton.com
+
"Whenever I am in Oslo I am struck by the quality of the Rådhusplass ensemble as public building and territory. However this studio is not about city halls but urban mixed-use apartment buildings like those behind the City Hall, and how they can also establish public territory. It is also about challenges and opportunities of designing larger urban apartments as places to live and about learning how the repetitions they impose have to be handled to give convincing public facades, while providing enough intimacy and identity for those who choose to live there. As an English person my style of thinking and teaching is associative and empirical. It provides encouragement and a critical response to your development as a young architect." Tony Fretton
+
Bygninger og deres Territorium er et sammensatt tema som inneholder flere relevante arkitektoniske ideer og teknikker, og som har som sitt mål å studere urbane bygninger, ikke som isolerte arkitektoniske objekter, men sett sammen med den offentlige territorium de skaper. Urbane bygninger bærer med seg en stor kunnskap om konstruksjon, romlig organisasjon og sosialt liv, mens et territorium representerer både det fysiske arealet og rommet hvor disse bygningene har den positive arkitektoniske effekt og et konseptuelt felt som inspirerer arkitekturtenkningen.
+
"For the studio project we suggest to design a building in the centre of Oslo that should engage with the qualities of Oslo's urban architecture, as for example with the Rådhusplassen and its formal setting, so that the formal and urbanistic issues of the buildings and their programs could be addressed. The program could be a mixed-use block of generous apartments, ranging in size from 100 to 250 sqm. The projects will be developed on several critical sites in the very centre of Oslo."
+
"In introduction to the design task students will be asked to make a research study on the urban buildings and their territories. Successful buildings of this type exist at all scales, from the buildings by my practice at Tietgens Grund in Copenhagen and the Red House in London www.tonyfretton.com, to Le Corbusier's Maison Clarte in Geneva. The messages from classicism has also a lot to teach us, as for example the four Palaces around an octagonal plaza in Copenhagen near Tietgens Grund, Edinburgh New Town, Place Stanislaus in Nancy France and a great deal of Haussman's Paris." TF

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAPER
- å formulere en selvstendig og fordomsfri tenkning om arkitektur, dens romlige organisasjon, konstruksjon og materialitet, og dens konstituerende elementer, og om urbant territorium den engasjerer, både fysisk og konseptuelt.
- å stimulere individuell bevissthet om dagens posisjoner i arkitektur og dens forhold til byen
- å stimulere bevissthet om sin egen arkitektoniske posisjon og holdning til arbeidsprosess
+
Ved gjennomført studium:
- Studenten skal ha utviklet sin egen klare, konsistente, kreative holdning i forhold til arkitektoniske og urbane temaene i forbindelse med flerbruk bygging og bolig typologi
- Studenten skal ha oppnådd forståelse for strukturering av en sammensatt urbant arkitektur- typologi i et prosjekt
- Studenten skal kunne utarbeide sin egen arbeidsmetode for å bruke den videre i sitt arbeid
- Studenten skal ha oppnådd bevissthet om sin egen arkitektoniske prosess, både i form av enkeltstående studier og helhetlig.
- Studenten skal lære å bruke sin arkitektoniske forskning i prosjekteringen
- Studenten skal kunne lære å utvikle og tegne presist og detaljert ut det endelige prosjekt i forskjellige formater og målestokk
- Studenten skal kunne presentere og kommunisere effektivt det endelige prosjekt ved bruk av forskjellige presentasjonsformer – tegninger, modeller, fotoer, 3D, osv.
- Studenten skal forhåpentligvis få utbyttet ved å ha en ekstern gjestelærer fra et annet land, med alt det kan innebære i forhold til arkitekturtenkning og formidling.

FERDIGHETER
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand å profesjonelt bruke følgende verktøy og kommunikasjonsformer:
- tekster, arkitektoniske tegninger som plan, snitt, oppriss osv, detaljtegninger, modeller i forskjellig målestokk, fotografi og 3D illustrasjoner
- felles diskusjoner og gjennomgåelser med projeksjoner
- digital- og håndproduksjon av modeller i forskjellig målestokk
Den endelige presentasjon av prosjektet med tekst, bilder, tegninger, modeller i stor målestokk og 3D

GENERELL KOMPETANSE
Intensjonen med kurset er å undersøke og reformulere temaer og designverktøy for produksjon av arkitektur gjennom forsknings orientert arkitekturprosjektering. I arbeidet med arkitektur jobber arkitekter med forskjellige temaer og verktøy. Konstruksjon, program, rom, sted, kontekst, form, materialitet og bærekraft er bare noe av dem. Valg av temaene og verktøy, deres bevisstgjøring gjennom den arkitektoniske prosessen og måten man jobber på varierer fra prosjekt til prosjekt. Noen ganger fremstår disse temaene som mer erkjennbare identiteter, noen ganger mindre. Det å utvikle sin egen klare, konsistente og kreative holdning i forhold til disse temaene er det som et
arkitekturstudium egentlig dreier seg om.
+
Det underliggende mål for kurset skal være å belyse individuell produksjon og arbeidsmetode, å motivere studenter til analytisk tenkning og kasuistisk arkitektonisk valg- taking. I tillegg - å stimulere, kultivere og artikulere den individuelle designdiskusjon gjennom den offentlige presentasjon og formidling av prosjektet.
Parallelt med hovedprosjektet skal det i kurset foregå en undersøkelse av nevnte temaer og deler av arbeidsprosessen og hva som frembringer et arkitektonisk prosjekt; hva som ligger bak beslutninger man tar, på hvilken måte valg av redskaper og temaer påvirker prosessen, hvilke utviklingsmuligheter, verktøy, vokabular osv. man har. Ved å kombinere det konseptuelle, det analytiske, det intuitive og det teknisk/produktive i studentens arbeid ønsker man å synliggjøre det arkitektoniske potensialet som ofte blir liggende bak sluttresultat. Ved å introdusere arkitektoniske forskningstemaer i prosjektet gjennom en delvis selvdefinert og delvis gitt ramme ønsker man å bryte ned de forutbestemte bilder av arkitektur og på denne måten innlede en arkitektonisk prosess som stadig kan tilpasses nye forutsetninger og er åpen for det uventede arkitektoniske løsninger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Semesterarbeidet vil være strukturert i 4 trinn. Hvert trinn vil være ca. en måned.
- i den første del av semesteret: individuelt arkitektonisk forskningsarbeid, med åpne offentlige
diskusjoner i studio
- i den andre del av semesteret: individuelt prosjektarbeid, strukturert i 3 trinn inn mellom 3 offentlige gjennomgåelser
+
Disse trinnene skal være justert til prosjektets forløp og til den måten arbeidet i studio skal være
organisert. Hvert prosjekttrinn skal diskuteres uavhengig, men også infiltrert i hverandre og koblet sammen. Forhåpentligvis skal temaene som brukes i prosessen og deres relasjon til hverandre legge sine klare spor i det endelige prosjekt. Ved at den individuelle utforskningen veves rundt hovedprosjektet, blir studentene ledet til å synliggjøre sine egne fortellinger om hvordan arkitektur lages.
Deloppgaver og verkshops gjennom semesteret skal brukes som øvelser i utvalgte temaer og de skal konseptuelt kombineres i hovedprosjektet. Prosjektet vil undersøkes og utvikles med hjelp av tegninger og modeller, ofte i stor målestokk. I store modellene vill representasjon og undersøkelse av arkitektoniske og romlige kvaliteter i prosjektet smelte samen og man vill ha mulighet til å gjøre arkitektoniske vurderinger med nødvendig tydelighet.
Det endelige prosjekt skal utarbeides komplett og leveres med tegninger og modeller, modellfotoer, 3D illustrasjoner, osv.
Undervisning vil bestå av arbeid og veiledning på salen, forelesninger, felles diskusjon av prosjekter,
strukturert imellom 3 større fellesgjennomgåelser.
Etter innledende research- og designfase skal det organiseres en studiereise til Berlin. I tillegg, det skal være en kort reise til London til første gjennomgåelse og for å besøke Tony Frettons arkitektur.

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER:
I forsknings delen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. arkitektonisk sensibilitet og bevissthet om arkitektoniske problemstillinger,
2. klarhet av bygget argumentasjon
I prosjektdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. vurdering av kvalitet av prosjekt- ide
2. forvandling av ide til det arkitektoniske prosjekt
3. evaluering av den intellektuelle og arkitektoniske styrken ved å konfrontere kreativ risk i prosjektet
+
I enden av semester skal det vurderes:
- Tilstedeværelse og aktivt arbeid med oppgaven i studio gjennom hele semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved 3 fellesgjennomgåelser
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
01. -05.06.2015.
- Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

LITTERATUR:
Pensum og litteraturliste skal gis senere.

Emneansvarlig

Neven Fuchs-Mikac

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

I forsknings delen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. arkitektonisk sensibilitet og bevissthet om arkitektoniske problemstillinger,
2. klarhet av bygget argumentasjon
I prosjektdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. vurdering av kvalitet av prosjekt- ide
2. forvandling av ide til det arkitektoniske prosjekt
3. evaluering av den intellektuelle og arkitektoniske styrken ved å konfrontere kreativ risk i prosjektet
+
I enden av semester skal det vurderes:
- Tilstedeværelse og aktivt arbeid med oppgaven i studio gjennom hele semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved 3 fellesgjennomgåelser
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
01. -05.06.2015.