40 510 Nostalgisk fremtid

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått 7. semester

Emneinnhold

Studioet tilbyr et forsknings-orientert master kurs i arkitekturprosjektering. Gjesteprofessoren i vårsemester 2014 skal være Japanske arkitekt Takaharu Tezuka, fra Tokyo kontoret Tezuka Architects. Se: www.tezuka-arch.com

I dag er teknologi blitt mer og mer usynlig. For små barn det er ikke noe forskjell mellom akvarelltegninger og i-Pad. Teknologien støtter oss i hverdagen og derfor representerer den ikke fremtiden lengre på denne måten den gjorde det en gang i tiden. Teknologien er ikke blitt noe mer enn et verktøy for å gjennomføre våre daglige rutiner og bringe frem et komfortabelt humant liv. Drømmen om å skape et nytt samfunn med en ny avantgarde arkitektur lever ikke lengre, og den representerer ikke fremtiden lengre heller.
Hva er da det i dag som driver arkitektur mot fremtiden? Med denne oppgaven inviterer vi studenter å tenke om og å finne frem fremtiden og å representere den med arkitektonisk form og rom, selvfølgelig eller ikke, ut i fra fortidens og samtidens premisser. Derfor kaller vi oppgaven 'Nostalgisk Fremtid'.

Studentene skal måte velge selv tomten og programmet, gjennom diskusjon med lærere i første delen av prosjektarbeidet. Vi vil anbefale dere en del spesifikke tomter og programmer med sterkt motstand, som kunne være interessante for å utvikle gjennom studioarbeidet. Med utgangspunkt i de få minimale og basiske instruksjoner, studentene bør kunne bestemme selv alt annet i prosjektet, som en del av den individuelle arbeidsprosessen. Diskusjonen som skal føre studenter videre til å utvikle konsept og program, og etablere premisser for deres prosjekter, skal starte etter presentasjon i den første del av arbeidet.

'With the theme NOSTALGIC FUTURE we would like to envision — and bring to life — a series of interesting architectural projects that combine personal spaces with infinite versatility and create buildings that could become a kind of living art.' Takaharu Tezuka

Vi håper at denne korte, klare og elementære utgangspunkt skal kunne generere en inspirerende ramme for utvikling av engasjerende, arkitektonisk sterke og poetiske prosjekter i studio.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAPER:
- å formulere en selvstendig og fordomsfritt tenkning om arkitektur og om dens konstituerende
elementer
- å stimulere individuell bevissthet om dagens posisjoner i arkitektur
- å stimulere bevissthet om sin egen arkitektonisk posisjon og holdning til sitt eget arbeid med
arkitektur
+
Ved gjennomført studio:
- Studenten skal ha utviklet sin egen klare, konsistente, kreative holdning og ekspertise i forhold til de
arkitektoniske temaene kurset har jobbet med
- Studenten skal ha oppnådd forståelse for strukturering av sammensatt arkitektonisk materiale i et
prosjekt
- Studenten skal kunne utarbeide sin egen og klar arkitektonisk arbeidsmetode for å bruke den i
prosjekteringen
- Studenten skal ha oppnådd bevissthet om sin egen arkitektonisk prosess, både i form av enkeltstående
studier og som en arkitektonisk helhet,
- Studenten skal lære å bruke arkitektonisk forskning i prosjekteringen
- Studenten skal kunne lære å utvikle og tegne presist og detaljert ut det endelige arkitektoniske
prosjekt i forskjellige formater og målestokk
- Studenten skal kunne presentere og kommunisere effektivt det endelige prosjekt ved bruk av
forskjellige presentasjonsformer – tegninger, modeller, fotoer, 3D, osv.
- Studenten skal forhåpentligvis få utbyttet ved å ha en ekstern gjestelærer fra et annet land, med alt det
kan innebære i forhold til arkitekturtenkning og formidling.
;

FERDIGHETER
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand å profesjonelt bruke følgende verktøy og kommunikasjonsformer:
- tekster, tegninger (plan,snitt og oppriss) og modeller i forskjellig målestokk, fotografi, 3D illustrasjoner
- nye digitale tegne og illustrasjons programmer
- felles diskusjoner og gjennomgåelser med projeksjoner
- digital- og håndproduksjon av modeller i forskjellig målestokk
- den endelige presentasjon av prosjektet vil være med tekster, bilder, tegninger, modeller i stor målestokk og 3D illustrasjoner

GENERELL KOMPETANSE
Intensjonen med kurset er å undersøke og reformulere temaer og designverktøy for produksjon av
arkitektur gjennom forskningsorientert arkitekturprosjektering. I arbeidet med arkitektur jobber
arkitekter med forskjellige temaer og verktøy. Konstruksjon, program, rom, sted, kontekst, form,
materialitet eller bærekraft er bare noe av dem. Valg av temaene og verktøy, deres bevisstgjøring
gjennom den arkitektoniske prosessen og måten man jobber med dem varierer fra prosjekt til prosjekt.
Noen ganger fremstår disse temaene som mer erkjennbare identiteter, noen ganger mindre. Det å
utvikle sin egen klare, konsistente og kreative holdning i forhold til dem er det som et
arkitekturstudium egentlig dreier seg om.
+
Den underliggende mål for kurset skal igjen være å belyse individuell produksjon og arbeidsmetode.
Parallelt med hovedprosjektet skal det i kurset foregå en undersøkelse av nevnte temaer og deler av
arbeidsprosessen og hva som frembringer et arkitektonisk prosjekt; hva som ligger bak beslutninger
man tar, på hvilken måte valg av redskaper og temaer påvirker prosessen, hvilke utviklingsmuligheter,
verktøy, vokabular osv. man har. Ved å kombinere det konseptuelle, det analytiske, det intuitive og det
teknisk/produktive i studentens arbeid ønsker man å synliggjøre det arkitektoniske potensialet som ofte
blir liggende bak sluttresultat. Ved å introdusere arkitektoniske forskningstemaer i prosjektet gjennom
en delvis selvdefinert og delvis gitt ramme ønsker man å bryte ned de forutbestemte bilder av
arkitektur og på denne måten innlede en arkitektonisk prosess som stadig kan tilpasses nye
forutsetninger og er åpen for det uventede arkitektoniske løsninger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Hoved undervisningsmålene i Studio vil være:
- å motivere studenter til analytisk tenkning og kasuistisk arkitektonisk utrykk- og formgivning
- å stimulere, kultivere og artikulere den individuelle diskusjon med lærere, og den offentlige formen
for presentasjon, formidling og diskusjon av prosjektet

Semesterarbeidet vil være strukturert i 4 trinn. Hvert trin vil være ca. et måned.
- i den første del av semester: individuelt arkitektonisk forskningsarbeid, med åpne offentlige
diskusjoner i studio, en gang i uke
- i den andre del av semester: individuelt prosjektarbeid, strukturert i 3 trinn inn i mellom 3 offentlige
gjennomgåelser med en invitert gjest
+
Disse trinnene skal være justert til prosjektets forløp og til den måten arbeidet i studio H13 skal være
organisert.
Som hvert semester, skal hvert prosjekttrinn kunne diskuteres uavhengig av hverandre, men også som
infiltrert i hverandre og koblet samen. Forhåpentligvis skal temaene som brukes i prosessen og deres
relasjon til hverandre legge sine klare spor i det endelige prosjekt. Ved at den individuelle
utforskningen veves rundt hovedprosjektet, blir studentene ledet til å synliggjøre sine egne fortellinger
om hvordan deres arkitektur laves.
Deloppgaver og verkshops gjennom semester skal brukes som øvelser i utvalgte temaer og de skal
konseptuelt kombineres i hovedprosjektet. Prosjektet vill undersøkes og utvikles med hjelp av
tegninger og modeller i stor målestokk. I store modellene vill representasjon og undersøkelse av
arkitektoniske og romlige kvaliteter i prosjektet smelte samen og man vill ha mulighet til å gjøre
arkitektoniske vurderinger med nødvendig tydelighet, bedre tilpasset individuelle tilnærmingsmåtene.
Det endelige prosjektet skal utarbeides komplett og leveres med tegninger og modeller, modellfotoer,
3D illustrasjoner, osv.
+
Undervisning vil bestå av arbeid og veiledning på salen, forelesninger, felles diskusjon av prosjekter,
strukturert imellom 3 større fellesgjennomgåelser med en invitert gjest.
Etter første arbeidsfase det skal bli organisert studiereise til Tokyo, Kyoto, Ise, Teshima, Inujima, osv.
Den første gjennomgåelse skal være en del av studiereisen.

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER:
- I forskningsdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. arkitektonisk sensibilitet, bevissthet om arkitektoniske problemstillinger,
2. klarhet av bygget argumentasjon
- I prosjektdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. vurdering av kvalitet av prosjektide
2. styrken av en plausibel og kasual forvandling av ide til en arkitektonisk prosjekt
3. evaluering av den intellektuelle og arkitektoniske styrken ved å konfrontere kreativ risk i prosjektet
- Tilstedeværelse og aktiv arbeid med oppgaven i studio gjennom semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved 3 fellesgjennomgåelser i semester
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
i desember 2015.
- Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskift for masterstudiene ved AHO § 6-14.
LITTERATUR:
Pensum og litteraturliste skal gis senere

Emneansvarlig

Neven Fuchs-Mikac

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

forskningsdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. arkitektonisk sensibilitet, bevissthet om arkitektoniske problemstillinger,
2. klarhet av bygget argumentasjon
- I prosjektdelen av semester vurderingsformene vil fokusere på:
1. vurdering av kvalitet av prosjektide
2. styrken av en plausibel og kasual forvandling av ide til en arkitektonisk prosjekt
3. evaluering av den intellektuelle og arkitektoniske styrken ved å konfrontere kreativ risk i prosjektet
- Tilstedeværelse og aktiv arbeid med oppgaven i studio gjennom semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved 3 fellesgjennomgåelser i semester
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
i desember 2015.

Læremidler

Opprettes senere

BS, 2015-04-07