80 606 Re-store: Systemer

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Dette studiokurset handler om systemer. I løpet av semesteret skal vi avdekke hvilken rolle de ulike systemene har hatt gjennom arkitekturhistorien, vi skal undersøke deres teknologiske, sosiale og metafysiske egenskaper og bruke denne kunnskapen i utvikling av konkrete arkitekturprosjekter. Kurset skriver seg inn i rekken av eksperimentelle bygningsvernskurs på FTH de siste årene.

Arkitekturen etter 1945 består i stor grad av systemer: ventilasjonskanaler, fasadesystemer, heiser, himlingsplater, datagulv, søppelsjakter, varmeanlegg, vann- og avløpsrør, isolasjonssystemer, foldevegger, alarm og overvåkningsanlegg osv. Systemene tilfredsstiller våre grunnleggende behov: de hjelper oss til å puste, de holder oss varme, gir oss lys, gir trygghet, tar hånd om vårt avfall etc. De er mer eller mindre usynlige, de er masseproduserte, de tilhører en global markedsøkonomi og er sjelden betraktet som en del av arkitekturen. Hvis du fjerner systemene, er det paradoksalt nok ikke mye arkitektur tilbake.

Innenfor det tradisjonelle bygningsvernet er systemene som regel betraktet som en trussel mot kulturminneverdiene. Et stadig strengere lovverk stiller krav til energiøkonomisering og universell tilgjengelighet, og våre bygninger vil i økende grad bli preget av ut- og innvendig etterisolering, nye vinduer, store ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, rullestolsramper mm. Strengt opptrukne grenser mellom profesjonene hindrer nyskapning, og forholdet mellom arkitekter, ingeniører, myndigheter og oppdragsgivere må åpenbart redefineres. Vi trenger nye ideer for hvordan nye systemer skal innføres i eksisterende bygg, og studiokurset ønsker å bidra gjennom en eksperimenterende, tverrfaglig og mangeartet tilnærmingsmåte. Vi ønsker å bringe systemene inn i arkitekturens kjerne. Vi vil inkludere systemene bygningsvernet, vi vil utrede hvordan de på best mulig måte kan hjelpe og beskytte vår bygningsarv, og ikke minst; utforske systemenes potensial som generatorer for ny arkitektur.

I begynnelsen av semesteret vil hver student få utdelt et system, og får oppgaven med avdekke dets arkitektoniske potensial gjennom en utforskning av dets teknologiske, sosiale og metafysiske karaktertrekk. Undersøkelsene vil lede til konkrete og individuelle arkitekturprosjekter. Det er et mål at kurset skal romme ulike perspektiver: fra mer spekulative eksperimenter til konkrete undersøkelser. Detaljeringsnivå og omfang vil bli tilpasset bygningenes størrelse, kompleksitet og studentenes konseptuelle utgangspunkt.

En forelesningsrekke vil løpe gjennom hele semesteret som tematiserer bygningsvern, transformasjon og gjenbruk generelt, og systemene spesielt: deres historie, deres strukturelle og teknologiske egenskaper og den betydning de har i arkitekturen. Kurset vil knytte til seg en rekke norske og internasjonale fagpersoner som vil bidra med forelesninger, kritikk og sensur.

Målet er å produsere en bok og en utstilling som formidler resultatet fra kurset.

Ekskursjon: New York

Forventet læringsutbytte

Studentene skal gjennom semesteret erverve seg en omfattende kunnskap om systemene og forstå hvilken rolle de spiller i arkitekturen, både i en historisk, teknologisk og romlig sammenheng. Kurset vil gi en innføring i strategier for vern, gjenbruk og transformasjon og gi kunnskap om hvordan å omsette disse i konkrete arkitekturprosjekter. Kurset vil gi studentene omfattende prosjekteringserfaring.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Den viktigste formen for undervisning vil skje i form av ukentlig veiledning på salen og en rekke gjennomganger gjennom semesteret. En forelesningsrekke vil løpe gjennom hele semesteret. I utgangspunktet vil undervisningen foregå to hele dager i uken. Det vil også holdes jevnlige kursmøter for diskusjon og innspill.

Emneansvarlig

Erik F. Langdalen, Andrea Pinochet

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått

Læremidler

-          Rem Koolhass/La Biennale de Venezia: “Elements of Architecture”, 2014

-          Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal: ” Lacaton & Vassal”, 2009

-          Reyner Banham, The Architcture of the Well-tempered Environment”, 1969

-          Aggregate Architectural History Collaborative, website: http://we-aggregate.org/piece/excerpts-from-goverening-by-design

 

EFL, 2015-03-24