80 506 Re-store: Interior space

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Eksisterende bygninger og bygningsmiljøer representerer en viktig ressurs for samfunnet. Forvaltning og utvikling av denne ressursen er viktig både for en bærekraftig ressursbruk og for vern av viktig kulturhistorie.

Eksisterende bygninger er ikke bare eldre, historisk verdifulle bygninger. Enhver ny bygning vil umiddelbart bli en eksisterende bygning som så skal forvaltes og utvikles. Å legge til rette for gjenbruk er derfor også en viktig del av det å oppføre nye bygninger.

Fokus på arkitekturhistorie og kulturhistorie blir ofte synonymt med et fokus på detaljer, fasader og arkitekturen som objekt. Arkitekturhistoriens store mangfold av romlighet er likevel minst like viktig, og dette vil ligge til grunn for kursets fokus på romlighet.

Kursets har som tema prosjektering og tilrettelegging for ny bruk i det 4600 kvm store lokomotivverkstedet i Middelalderparken i Oslo. Dette er en stor industribygning i teglstein oppført på slutten av 1800-tallet. Bygningen har i dag mistet sin opprinnelige funksjon og ligger som en ”gjenglemt”, frittliggende bygning midt i Middelalderparken.

Studentene vil gjennom registreringer, oppmålinger og analyser gjøre seg mest mulig kjent med bygningen. Deretter kommer opptegning, og studier av enkeltelementenes bidrag til den overordnede romligheten. Parallelt skal det gjøres studier av relevante bygg og epoker i arkitekturhistorien. Denne kunnskapen skal studentene bruke til å videreutvikle romligheten i lokomotivverkstedet med nye tiltak.

Kursansvarlig Tor Olav Austigard. Øvrige lærerkrefter: Kjetil Sæterdal
Studietur: Italia

Forventet læringsutbytte

Studentene skal bli kjent med de ulike forutsetningene som ligger til grunn for eksisterende bebyggelse, som materialer, byggeteknikk og samfunnsmessige forhold.
Studentene skal gjøre dypdykk i arkitekturhistorien, og få en økt forståelse for ulike perioders relevans for både gammel og ny arkitektur.
Studentene vil bli presentert for ulike dilemmaer og valg man står overfor i forbindelse med forvaltning og utvikling av eksisterende bygninger. Studentene skal gjennom teoretiske oppgaver og prosjekteringsoppgaver bli kjent med fagområdet bygningsvern, og utvikle et eget faglig ståsted i fagområdets diskurs.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, oppgaver, feltarbeid og oppmåling, ekskursjoner og prosjekteringsoppgaver. 
Alle verktøy og kommunikasjonsformer er aktuelle, men det vil være spesielt fokus på tegning og tekst.

Emneansvarlig

Tor Olav Austigard

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Bestått / ikke bestått

EFL, 2015-03-24