40 509 Tett-lav boliger

Forkunnskapskrav

Godkjent grunnundervisning

Emneinnhold

Oppgaven vil være å utvikle tett-lav boliger som møter behovene til den nye generasjonen eldre, men uten å utelukke andre grupper. Historiske og moderne versjoner av atriumshus vil være et typologisk utgangspunkt. Vi vil utvikle enkeltboliger og samle ulike typer av disse til et fellesskap bestående av ca 15 enheter.

En kombinasjon av private og kollektive funksjoner skal undersøkes, samt overgangen mellom dem. «Veggen» vil være et sentralt tema dette semesteret. Det vil være et fokus på veggens arkitektoniske muligheter, ikke bare som romdeler, men også som rom i seg selv. Vi vil studere veggen teknisk, kulturelt og historisk. Fokuset på det komplekse arkitektoniske potensialet i veggen er en reaksjon på tendensen til se den først og fremst som et middel til energieffektivitet eller som entydig privat-offentlig grense.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studenten ha løst og presentert løsningen for et komplekst boligprogram, basert på behovene til en voksende brukergruppe. Studenten skal ha oppøvd evne til å prosjektere eksperimentelle, men likevel realistiske boligløsninger med hensyn til funksjon og teknikk.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektering i fysisk arbeidsmodell og tegning av diagrammer, plan, snitt og fasader. Delinnleveringer og sluttinnlevering i modell/tegning og tekst og med muntlig presentasjon i plenum. Veiledning individuelt og i plenum. Perspektiv-workshop. Presentasjonsmodell (kanskje felles for kurset). Utarbeidelse av felles katalog.

Emneansvarlig

Sissel Gromholt

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Prosjekt
Veiledningssamtaler
Workshops
Oppmøte til undervisning

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave