70 504 Systemorientert design med fordypning i produkt- , tjeneste- eller interaksjonsdesign.

Forkunnskapskrav

Fullført grunnundervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Fullført første år masterstudier.

Emneinnhold

Systemorientert design har som formål å lære designere å håndtere større kompleksitet, se sammenhenger og forstå større dybde og mer av konsekvensene av våre valg, både for bedrift, kunde, sluttbruker og samfunn. En slik dypere forståelse kalles for systemtenking. I Systemorientert Design har vi utviklet en tilnærming til systemtenking som er spesiell for praktiserende designere.
Les mer på www.systemsorienteddesign.net

Forventet læringsutbytte

Forventet læringsutbytte og mål:

1) Studentene forventes å være i stand til å arbeide selvstendig, og kunne bruke sin tidligere erfaring fra tidligere designutdanning inn i sitt designprosjekt.

2) Studenten introdusere til Systemorientert design (SOD) som en metode og en tilnærming, for å kunne jobbe med en større grad av kompleksitet.

3) Studentene forventes å kunne evaluere sitt prosjekt systemisk. Dette gjelder tilnærming til oppgaven, terskel for systemisk innvirkning, synergieffekt. Det forventes av studentene at de kan beskrive en problemstilling, og spisse sin research og område for mapping/utforskning i forhold til sin designspesialisering.

4) Forberede studenten til å jobbe profesjonelt innenfor en av designretningene, produkt-, tjeneste- eller interaksjonsdesign. Eller en annen retning valgt av studenten, eller som en mer generell (hybrid) retning innenfor design. Det er forventet at studenten viser modenhet i utførelse, utvikling og gjennomføring av sitt designprosjekt.

5) Å åpne opp for nye temaer eller områder å arbeide innenfor som designer.

Kunnskaper:
Systemtenking danner et fundament for å utvikle en dypere forståelse av bærekraft, etikk, kultur og samfunnsforståelse kommunikasjon, teknologiforståelse. Disse aspektene vil bli diskutert i forelesninger men vil også diskuteres naturlig i prosjektene. Innholdet i disse diskusjonene vil være relatert til de respektive prosjektene og vil dermed variere.
Studentene skal få en generell forståelse av systemtenkning og spesielt om SOD. De skal ha kunnskap om adaptiv ekspertise og kompetanse i å åpne nye designfelt.

Ferdigheter:
Ved gjennomført studium skal studenten ha lært teknikkene fra SOD deriblant GIGA-mapping, Timeline mapping, Rich Design Space, ZIP-analyse.
Videre trenes det i fasilitering, co-design.

Generell kompetanse:
DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gi studenten om designtenking og hva som er spesielt for designerens måte å jobbe på.

ESTETIKK: Gi studentene en forståelse for at estetikk er en integrert del av giga-mapping og avansert designtenking. Forstå komposisjon som designerens sentrale helhetstilnærming.

BÆREKRAFT: Forstå det utvidete bærekraftbegrepet som et systemisk begrep.

ETIKK: Forstå etiske problemstillinger ut fra en systemisk tilnærming.

KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Forstå samfunnet ut fra en systemisk tilnærming.

PROSESS, VERKTØY OG METODER: Gjøre studentene i stand til å håndtere en åpen prosess hvor målet ikke er gitt på forhånd. Lære evnen til å håndtere usikkerheten som følger av å jobbe med stor kompleksitet. Lære å kjenne designerens styrker og svakheter i samarbeid som åpner opp nye felt for design. Lære å være både ydmyk og modig.
Lære verktøyene, konseptene og metodene fra systemorientert design. Meget raske læringsprosesser (VRLP) og rike designrom (Rich Design Space) læres som konsepter for å understøtte håndteringen av kompleksitet. Systemisk Design som overordnet tilnærming og felt. Systemorientert design som spesifikk tilnærming. Giga-maååing og tidslinjemapping, ZIP-analyse og syntese-teknikker.

KOMMUNIKASJON: Lære å kommunisere med partnere. Lære å fremstille veldig komplekse prosjekter på en forståelig måte.

MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Lære å forstå materialer og teknologier som systemer. Avhengig av prosjektets art og partneren.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studentene jobber nært sammen med en partner (organisasjon eller bedrift). Det øves på co-design, bygging av expertnettverk og fasilitering. Det anvendes meget raske læringsprosesser (VRLP) for å få en dypere innsikt i problemstillingen og partneren.
Gigamapping danner grunnlaget for en meget rask læringsprosess. Studentene jobber individuelt eller i grupper og bygger opp sine aktiviteter og delvis læringsformene selv i henhold til det prosjektene deres krever.

DESIGNMESSIG TILNÆRMING: Gjennom forelesninger og diskusjoner.

ESTETIKK: Gjennom forelesninger og gjennom å utvikle giga-mappene i flere iterasjoner hvor det estetiske uttrykket er integrert i helhetstenkingen. Generelt gjennom prosjektarbeid.

BÆREKRAFT: I forelesninger og øves i prosjektarbeidet
ETIKK: Diskuteres i forelesninger og prosjektarbeidet gjennom systemisk tilnærming.

KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Diskuteres i forelesninger og i relasjon til prosjektarbeidet gjennom systemisk tilnærming.

PROCESS, VERKTØY OG METODER: Gjennom forelesning og prosjektrelaterte diskusjoner. Selvstendig prosjektarbeid øves i samarbeid med de eksterne partnerne kombinert med intern veiledning. Gjennom Workshops, forelesninger, diskusjon av eksempler og gruppearbeid læres SOD og Giga-mapping, VRLP og Rich Design Space. Synteseteknikker diskuteres og øves.

KOMMUNIKASJON: Kommunikasjon internt i prosjektet øves gjennom co-inquiry, co-mapping og co-design og bruk av gigamaps for å danne omforente bilder av komplekse situasjoner. Kommunikasjon utad øves gjennom forelesninger, øvelser og bruk av egnete teknikker som postere, video eller narrativer.

MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gjennom giga-mapping og meget raske læringsprosesser (VRLP)
Det er obligatorsik fremmøte ved forelesninger, veiledning og gjennomganger.

Emneansvarlig

Linda Blaasvær

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave Individuell Bestått / ikke bestått