80 162 GK6 Arkitektureorienes historie

Forkunnskapskrav

Kurset er obligatorisk for alle studenter på GK6 arkitektur

Emneinnhold

Kurset tar for seg vestlig arkitekturteori og arkitekturtenking, og skisserer noen grunntrekk i arkitekturteorienes historie. Ulike tanketradisjoner og perioder belyses ved hjelp av originaltekster, forelesninger og diskusjon. Kurset er organisert som en forelesnings- og seminarserie. Forelesningene finner sted en gang i uken, etterfulgt av obligatoriske leseseminarer. Seminarene foregår i flere parallelle grupper og er ledet av seminarlærere. Kurset begynner med samtidsteorien og går gradvis bakover i tid. Innimellom legger vi inn skriveseminarer og skriveøvelser.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha kjennskap til og forståelse av grunnleggende teoridannelser i arkitekturen gjennom historien. Målet er å oppøve studentenes teoretiske engasjement samt ha trening i akademisk skriving og argumentasjon.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, leseseminarer og essayskriving.

Emneansvarlig

Mari Hvattum

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

Forelesninger og presentasjon på seminarer er obligatorisk.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave A-F
Kommentar:

Seminarpresentasjoner (gruppe) og individuelle essays. Karakteren i faget vil baseres på kvaliteten på innlevert essay(s)