65 501 Blå-grønn-hvit infrastruktur

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Blå-grønn-hvit infrastruktur

Dette studiokurset vil søke modeller for å utvikle en forståelse for natur som infrastruktur i nordlige regioner. Hvordan kan behovet for forvaltningen av urbant overflatevann, økt havnivå, vannveier og snølagring bli til romlige ressurser for den subarktiske byen? Hva er potensialet for disse faktorene til å bidra til en kompleks infrastruktur og identitet i den subarktiske byen?
Studiokurset vil undersøke og kartlegge utfordringer relatert til vann, snø og grønne areal med Tromsø som eksempel. Utfordringer relatert til fortetting, folkehelse, fotgjenger- og sykkelinfrastruktur vil bli spesielt adressert.

Tromsø får generelt stor mengder snø, og snørydding og -lagring byr på et serie utfordringer: Tilfeldig snølagring tar sjelden hensyn til grunnforholdene på lagringsstedene. Disse er ofte lekeplasser, parker, idrettsbaner - steder man ønsker å ta i bruk tidlig om våren. Hvordan og hvor bør en lagre for både å heve kvaliteten på vinterlandskapet og samtidig gi fotgjengere og syklister best mulig forhold gjennom vinteren og våren? På grunn av klimaforandringer ser vi at snøen smelter og fryser i stadig mer ureggelmessige intervaller, noe som gir isdekke og lokale bekkefar og elver for snøsmeltevann som igjen er en utfordring for bruken av urbane rom. Resultatene teller både skade på bygninger og fortau, redusert fremkommelighet for individer og biler og høye kostnader for samfunnet. Fortettingspress i urbane områder understreker utfordringene relatert til vann/snø og må støttes av en helhetlig plan for grønne fritidsområder. Forholdet mellom vann og grønne områder er tett ettersom vann nærer grønn struktur og samtidig lagres i grønn struktur og dermed reduserer skader på det bygde miljø ved flom og overvann.

Studiokurset vil arbeide med modeller, kartlegging og landskapsarkitektonisk detaljering og prosjektering. Studentene vil også bli involvert i utviklingen av en regnhage for lagring av overflatevann. Denne forsøkshagen vil bli overvåket når frosten tar hodl i grunnen og dermed påvirker hagens prestasjonsevne.

Field trip:
Luleå, Finland

http://northernfindings.blogspot.no
http://www.focalpointb.blogspot.no
http://www.designresearch.no/projects/future-­‐north-­‐2/news

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektering, kartlegging, hagekonstruksjon, gruppearbeid

Workshops:
Applied climate knowledge - Rose Marie Steinsvik/Mook/Mari
Urban stormwater – Giambattista Zaccariotto and Jan Stenersen

Andre moduler:
Finnmarksekskursjon, 20-30 august
En 10 dagers travers gjennom Finnmark med fokus på biologi, landskapsbruk- og kvaliteter, byer og tettsteder