60 402 Nyere urbane teorier

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervsining ved AHO eller tilsvarende

Emneinnhold

Tema for kurset er aktuelle teorier i urbanisme, med særlig oppmerksomhet om hvordan man ser og forstår dagens byer med henblikk på 'urban design', urbane levemåter og ny teknologi. Kurset vil ha et hovedfokus på lesning og diskusjon av et utvalg tekster som gir nye teoretiske perspektiver til forståelse av dagens urbane tilstand. Det vil bli gitt prioritet til tverrfaglige betraktningsmåter og teoretiske perspektiver som behandler både designspørsmål og sosiale forhold. Kurset kan kombineres med eller inngå som forberedelse til masterkurs ved Institutt for urbanisme og landskap. For øvrig har kurset generell relevans for arkitektstudenter med interesse for forholdet mellom arkitektur og samfunnsutvikling.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha en generell oversikt over aktuelle problemstillinger og teoretiske posisjoner i urbanisme.
Ferdigheter: Studentene skal ha innsikt i og oppøve evnen til kritisk refleksjon, så vel muntlig som skriftlig, over aktuelle temaer og teoridannelser i urbanisme.
Kompetanse: Studentene skal kunne skrive et drøftende paper, der et aktuelt tema i urbanisme diskuteres ut fra ulike teoretiske perspektiver.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, individuelle pensumstudier og seminardiskusjoner om teorier relater til dagsaktuell urbanisme. Studentene vil jobbe i grupper på to og lage digitale presentasjoner som utgangspunkt for seminardiskusjoner. Studenten skal skrive et avsluttende paper som drøfter to eller flere aktuelle teorier som er behandlet i kurset.

Emneansvarlig

Jonny Aspen