60 402 Nyere urbane teorier

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervsining ved AHO eller tilsvarende

Emneinnhold

Tema for kurset er aktuelle teorier i urbanisme, med særlig oppmerksomhet om hvordan man ser og forstår dagens byer med henblikk på 'urban design', urbane levemåter og ny teknologi. Kurset vil ha et hovedfokus på lesning og diskusjon av et utvalg tekster som gir nye teoretiske perspektiver til forståelse av dagens urbane tilstand. Det vil bli gitt prioritet til tverrfaglige betraktningsmåter og teoretiske perspektiver som behandler både designspørsmål og sosiale forhold. Kurset kan kombineres med eller inngå som forberedelse til masterkurs ved Institutt for urbanisme og landskap. For øvrig har kurset generell relevans for arkitektstudenter med interesse for forholdet mellom arkitektur og samfunnsutvikling.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha en generell oversikt over aktuelle problemstillinger og teoretiske posisjoner i urbanisme.
Ferdigheter: Studentene skal ha innsikt i og oppøve evnen til kritisk refleksjon, så vel muntlig som skriftlig, over aktuelle temaer og teoridannelser i urbanisme.
Kompetanse: Studentene skal kunne skrive et drøftende paper, der et aktuelt tema i urbanisme diskuteres ut fra ulike teoretiske perspektiver.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, individuelle pensumstudier og seminardiskusjoner om teorier relater til dagsaktuell urbanisme. Studentene vil jobbe i grupper på to og lage digitale presentasjoner som utgangspunkt for seminardiskusjoner. Studenten skal skrive et avsluttende paper som drøfter to eller flere aktuelle teorier som er behandlet i kurset.

Emneansvarlig

Jonny Aspen

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet

Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også (1-2 ganger) få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen.
Studenten skal skrive en avsluttende oppgave (et paper på 6-8 sider) som drøfter to eller flere aktuelle teorier som er behandlet i kurset.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.