60 301 Representasjoner av byen

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning eller tilsvarende

Emneinnhold

Kursets tema er urbane representasjoner. Kurset legges opp som en undersøkelse av ulike typer av urbane representasjoner innen arkitektur, planlegging og politikk. Vi vil særlig vektlegge representasjoner fra gateplan og ulike typer av å gå i byen. I kurset vil vi også gå nærmere inn på et utvalg teoretiske perspektiver for å få forståelse av urbane representasjoner. Kursets hovedproblemstillinger er: Hvordan representeres byen overfor omverdenen? Hvilke urbane forhold er det som vektlegges? Hvilke av byens mange stemmer og perspektiver er det som blir representert?

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha tilegnet seg kunnskaper om urbane representasjoner og deres viktigste visuelle, verbale og retoriske virkemidler og kjennetegn.

Ferdigheter: Studentene skal kunne lese, diskutere og presentere teoretiske tekster og utforske ulike måter å representere byen på basert på det å gå rundt i byens gater.

Kompetanse: Studentene skal ha kompetanse som gjør det mulig, med utgangspunkt i eget materiale, å skrive et avsluttende drøftende paper om urbane representasjoner.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av følgende tre deler: 1) et utvalg forelesninger over temaet urbane representasjoner, 2) lesning av et utvalg tekster (studentene vil få i oppgave å forberede presentasjoner til seminardiskusjoner), 3) gjennomføre research knyttet til utarbeidelse av et avsluttende paper.

Emneansvarlig

Jonny Aspen

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet

Studentene forventes å lese pensumlitteraturen til hver time. Studentene vil også få i oppgave å forberede seminarinnlegg med utgangspunkt i pensumlitteraturen og egne ekspedisjoner til fots.
Studentene skal skrive et avsluttende paper (6-8 sider) over et valgfritt emne knyttet til kursets hovedtema

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt 6-8 Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Studentene skal skrive et avsluttende paper som leveres inn mot slutten av fordypningskursuka. Studentene skal videre forberede en kort presentasjon av sitt paper for gjennomgang i plenum.
Deltakelse og skriftlig oppgave