70 131 GK3 Mekanikk

Forkunnskapskrav

Obligatorisk for 3. semester Master i design

Emneinnhold

Kurset er en innføring i statikk og fasthetslære. Grunnleggende begreper som krefter, kraftpar, grafisk og analytisk metode, spenningsbegrepet, bøying og deformasjon blir dekket.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av begreper innenfor mekanikken. Studentene skal være i stand til å føre en dialog med ingeniører om eventuelle mekaniske utfordringer ved sin design, samt kunne foreta enkle beregninger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Ukentlige forelesninger og skriftlige øvinger.

Emneansvarlig

Steinar Killi

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Øvinger 6 5

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt A-F 25
Kommentar:

Fem av seks øvinger skal være levert. Det gis karakter på øvingene som teller 25 % av totalkaraktere

Skriftlig eksamen 4,5 timer A-F 75

Læremidler

Vollen, Ø. (1999). Mekanikk for ingeniører: statikk og fasthetslære. Bekkestua: NKI

RT, 2015-03-14