70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier

Forkunnskapskrav

Bestått 5. semester.

Emneinnhold

Vi introduserer feltstudier for designprosesser med spesielt fokus på forståelse av avanserte arbeidsplasser. Kurset bygger på resultater fra forskningsprosjektene UBC og ONSITE og innfører "Model for Design-Driven Field Research". Studentene vil lære hvordan man effektivt og forsvarlig kan tilegne seg og dokumentere kunnskap om bruk, brukere og brukssted ved å besøke arbeidsplasser i feltet. Det vil være fokus på hvordan man planlegger feltstudier, valg og bruk av metoder i praksis, analyse av data, dokumentasjon og deling av funn. Kurset vil i tillegg belyse feltstudienes rolle i en design prosess. Kurset legger vekt på å la studenten tilegne seg praktisk erfaring ved å gjennomføre et realistisk studie i løpet av kurset.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten vil forstå et sett av feltstudiemetoder fra designpraksis, human factors/ ergonomi og etnografi.

Ferdigheter
Studenten skal kunne planlegge, gjennomføre og rapportere innsikt fra feltstudier. Organisere data og kommunisere relevante data gjennom rapport, workshops og muntlig presentasjon.

Etter endt kurs skal studenten:
1. Forstå betydningen av og etiske dimensjoner av feltstudier for design.
2. Planlegge effektive feltstudier,.
3. Forstå de viktigste metodene for å gjennomføre feltstudier.
4. Organisere data fra feltstudier
5. Analyse av data
6. Skrive feltstudierapporter
7. Dele innsikt fra feltstudier med andre.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektet gjennomføres gjennom praktiske oppgave og teori. Den praktiske komponenten utføres sammen med bedrift.
Del 1. Introduksjon i feltstudier. Innføring i teori og praktiske erfaringer knyttet til feltstudier.
Del 2. Feltstudier i praksis. Planlegging og gjennomføring av en feltstudie knyttet til eget prosjekt.
Del 2. Feltstudier i design. Analysere, dokumentere og reflektere på feltdata for design.

Emneansvarlig

Kjetil Nordby

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Studentens evne til å planlegge, gjennomføre og rapportere feltstudier på en effektiv og etisk forsvarlig måte vil bli vurdert. Studenten skal kunne redegjøre for hvilke metoder som er valgt i feltstudiene sine og hvorfor.
Det skal vurderes:
- TIlstedeværelse gjennoms tudiet
- Innlevert feltstudieplan med refleksjon
- Innlevert feltstudierapport med refleksjon

RT, 2015-03-14