70 152 GK5 Identitet og Opplevelse

Forkunnskapskrav

Bestått to år grunnkurs på Institutt for design.

Emneinnhold

Hovedfokus i kurset er merkevareidentitet (branding) og opplevelse.

I løpet av semesteret skal studenten utvikle en merkevare innenfor et aktuelt tema definert ved semesterstart. Studenten skal utarbeide en individuell designløsning som svar på oppgaven. Målet er å utvikle et eget merkevarekonsept, samt formidle verdier og identitet i en ny merkevare gjennom opplevelse, tjeneste, og kontaktflater (touchpoints) som produkt og/eller interaksjon og visuell identitet.

Prosess og metoder er vektlagt, og prosessen skal dokumenteres i en skriftlig rapport ved semesterslutt.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha lært hvordan man utvikler merkevarer og tjenester, og hvilken rolle produkter og merkevarer har i dagens samfunn. Deretter skal studenten ha utviklet kritisk tenkning rundt et gitt tema, og beherske grunnprinsippene i utviklingen av et merkevarekonsept.

Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:
• Merkevareteori
• Utvikling av merkevarekonsept, inkludert en tjeneste
• Utvikling og formgiving av produkt og/eller interaksjon (prototype)
• Utvikling og formgiving av visuell identitet
• Utvikling og formgiving av andre relevante kontaktflater (touchpoints)

Studentene skal:
• kunne beskrive et eget merkevarekonsept
• ha kunnskap om hva som inngår i en merkevarestrategi
• kunne anvende brukerorienterte metoder for å utvikle egen merkevare
• kunne definere mulige målgrupper og konkurrenter til egen merkevare
• ha kunnskap i hvordan man posisjonerer seg i forhold til målgrupper
• kunne metoder for å utvikle en tjeneste og visualisere denne gjennom en tjenestereise
• kunne metoder for å utvikle visuell identitet i tråd med overordnet strategi
• opparbeide bevissthet rundt merkevarenes rolle i dagens samfunn
• opparbeide bevissthet til egen designprosess og sin rolle som designer

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen er studiobasert med et gjennomgående hovedprosjekt i løpet av semesteret. Studentene jobber individuelt. Kurset består av forelesninger, inkludert teoriundervisning, workshops, ekskursjoner, samt individuell og gruppevis veiledning. Det er flere delgjennomganger i løpet av semesteret, og bedriftsbesøk inngår som del av kurset.