70 152 GK5 Identitet og Opplevelse

Forkunnskapskrav

Bestått to år grunnkurs på Institutt for design.

Emneinnhold

Hovedfokus i kurset er merkevareidentitet (branding) og opplevelse.

I løpet av semesteret skal studenten utvikle en merkevare innenfor et aktuelt tema definert ved semesterstart. Studenten skal utarbeide en individuell designløsning som svar på oppgaven. Målet er å utvikle et eget merkevarekonsept, samt formidle verdier og identitet i en ny merkevare gjennom opplevelse, tjeneste, og kontaktflater (touchpoints) som produkt og/eller interaksjon og visuell identitet.

Prosess og metoder er vektlagt, og prosessen skal dokumenteres i en skriftlig rapport ved semesterslutt.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha lært hvordan man utvikler merkevarer og tjenester, og hvilken rolle produkter og merkevarer har i dagens samfunn. Deretter skal studenten ha utviklet kritisk tenkning rundt et gitt tema, og beherske grunnprinsippene i utviklingen av et merkevarekonsept.

Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:
• Merkevareteori
• Utvikling av merkevarekonsept, inkludert en tjeneste
• Utvikling og formgiving av produkt og/eller interaksjon (prototype)
• Utvikling og formgiving av visuell identitet
• Utvikling og formgiving av andre relevante kontaktflater (touchpoints)

Studentene skal:
• kunne beskrive et eget merkevarekonsept
• ha kunnskap om hva som inngår i en merkevarestrategi
• kunne anvende brukerorienterte metoder for å utvikle egen merkevare
• kunne definere mulige målgrupper og konkurrenter til egen merkevare
• ha kunnskap i hvordan man posisjonerer seg i forhold til målgrupper
• kunne metoder for å utvikle en tjeneste og visualisere denne gjennom en tjenestereise
• kunne metoder for å utvikle visuell identitet i tråd med overordnet strategi
• opparbeide bevissthet rundt merkevarenes rolle i dagens samfunn
• opparbeide bevissthet til egen designprosess og sin rolle som designer

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen er studiobasert med et gjennomgående hovedprosjekt i løpet av semesteret. Studentene jobber individuelt. Kurset består av forelesninger, inkludert teoriundervisning, workshops, ekskursjoner, samt individuell og gruppevis veiledning. Det er flere delgjennomganger i løpet av semesteret, og bedriftsbesøk inngår som del av kurset.

Emneansvarlig

Vera Pahle

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

Det er obligatorisk deltakelse på forelesninger, veiledning, gjennomganger, presentasjoner og ekskursjoner. Studenten må beregne å delta i undervisningen daglig i kjernetiden fra kl 09:00-16:00.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Vurderingsmappe
Kommentar:

Kurset består av flere leveranser gjennom semesteret. Alle leveransene må være bestått. Samtlige leveranser underveis i semesteret, endelig presentasjon, dokumentert prosess, skriftlig rapport og utstilling, danner grunnlaget for endelig karakter.

Læremidler

Et kompendium med utvalgte artikler blir delt ut ved semesterstart og er obligatorisk pensum.