70 152 GK5 Identitet og Opplevelse

Forkunnskapskrav

Bestått to år grunnkurs på Institutt for design.

Emneinnhold

Hovedfokus i kurset er merkevareidentitet (branding) og opplevelse.

I løpet av semesteret skal studenten utvikle en merkevare innenfor et aktuelt tema definert ved semesterstart. Studenten skal utarbeide en individuell designløsning som svar på oppgaven. Målet er å utvikle et eget merkevarekonsept, samt formidle verdier og identitet i en ny merkevare gjennom opplevelse, tjeneste, og kontaktflater (touchpoints) som produkt og/eller interaksjon og visuell identitet.

Prosess og metoder er vektlagt, og prosessen skal dokumenteres i en skriftlig rapport ved semesterslutt.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha lært hvordan man utvikler merkevarer og tjenester, og hvilken rolle produkter og merkevarer har i dagens samfunn. Deretter skal studenten ha utviklet kritisk tenkning rundt et gitt tema, og beherske grunnprinsippene i utviklingen av et merkevarekonsept.

Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:
• Merkevareteori
• Utvikling av merkevarekonsept, inkludert en tjeneste
• Utvikling og formgiving av produkt og/eller interaksjon (prototype)
• Utvikling og formgiving av visuell identitet
• Utvikling og formgiving av andre relevante kontaktflater (touchpoints)

Studentene skal:
• kunne beskrive et eget merkevarekonsept
• ha kunnskap om hva som inngår i en merkevarestrategi
• kunne anvende brukerorienterte metoder for å utvikle egen merkevare
• kunne definere mulige målgrupper og konkurrenter til egen merkevare
• ha kunnskap i hvordan man posisjonerer seg i forhold til målgrupper
• kunne metoder for å utvikle en tjeneste og visualisere denne gjennom en tjenestereise
• kunne metoder for å utvikle visuell identitet i tråd med overordnet strategi
• opparbeide bevissthet rundt merkevarenes rolle i dagens samfunn
• opparbeide bevissthet til egen designprosess og sin rolle som designer

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen er studiobasert med et gjennomgående hovedprosjekt i løpet av semesteret. Studentene jobber individuelt. Kurset består av forelesninger, inkludert teoriundervisning, workshops, ekskursjoner, samt individuell og gruppevis veiledning. Det er flere delgjennomganger i løpet av semesteret, og bedriftsbesøk inngår som del av kurset.

Emneansvarlig

Vera Pahle, Harald Skulberg

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning Ja

Det er obligatorisk deltakelse ved forelesninger, veiledning, gjennomganger og utstilling.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosessvurdering underveis Individuell A-F
Kommentar:

Kurset består av flere leveranser gjennom semesteret. Minimum 80% tilstedeværelse i obligatoriske forelesninger, veiledninger, gjennomganger og utstillinger. Alle leveransene må være bestått og nivået på alle leveransene tas med i betraktning ved vurdering av studentens siste karakter.
Prosessen samt alle leveransene underveis skal inngå i siste leveranse.

Læremidler

Obligatorisk litteratur:

Kurshefte

 

Anbefalt litteratur:

Chapman, J. (2005). Emotionally durable design: objects, experiences and empathy. London, Earthscan.

Hestad, M (2013) Branding and product design: an integrated perspective, Gower

Karjalainen, T.-M. (2004). Semantic transformation in design: communicating strategic brand identiy through product design references. Helsinki: University of Art and Design.

Lindstrom, M. (2005). Brand sense: how to build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound. London: Kogan Page.

McDonough, W. and M. Braungart (2009). Cradle to cradle: remaking the way we make things. New York, North Point Press.

Samuelsen, B. M., Peretz, A., & Olsen, L. E. (2007). Merkevareledelse på norsk. Oslo: Cappelen akademisk.

Stickdorn, M. and Schneider, J.  (2012) This is service design thinking

Wheeler, A. (2013). Designing brand identity: an essential guide for the whole branding team. Hoboken, N.J.: Wiley.

 

 

Øvrig relevant litteratur:

 

Beverland, M.B (2009). Building Brand Authenticity: 7 habits of iconic brands. Basingstoke: Palgrave Macmilian

Hestad, M. (2008). Den kommersielle formen: merkevarekonteksten som utfordring for industridesignernes behandling av form. [Oslo], Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Bryan Lawson, 2006. How Designers Think: The Design Process Demystified Elsevier/Architectural.

Lupton, E. (2010). Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, & students. New York: Princeton Architectural Press.

McKeown, M. (2012). The Strategy Book. London FT Publishing. 

Mollerup, P. (1997). Marks of excellence: the function and variety of trademarks. London: Phaidon.

Roberts, K. (2004). Lovemarks: the future beyond brands. New York: PowerHouse Books.ASpiekermann, E., & Ginger, E. M. (2003).

Smith, K. (2008) How to be an explorer of the world, New York: Perigree.

Stop stealing sheep: & find out how type works. Berkeley (1993), Calif.: Adobe Press.

Color works: An Essential Guide to Understanding and Applying Color Design Principles

Web pages: http://www.logodesignlove.com, http://thinkingwithtype.com, http://www.lovemarks.com  

rms, 2015-05-29