70 600 Industridesign 2: ProtoHype

Forkunnskapskrav

Fullført grunnundervisning ved AHO eller tilsvarende relevant utdanning (bachelor). Ferdigheter i 3D modellering

Emneinnhold

ProtoHype er en forskningsorientert studio kurs som innebærer helt nye sammenhenger og temaer, som heller krever radikal enn inkrementelle løsninger. Kurset bygger på teorier som ser innovasjonsprosesser som en dynamisk samhandling mellom forskjellige aktører med forskjellige ferdigheter, tankesett og bakgrunn. Kurset protoHype fokuserer spesielt på aktiv bruk av ulike former for fysiske og digitale prototyper som hjelpemiddel i innovasjonsprosessen. Bruk av avansert 3D modellering, video og andre ulike former for prototyping er derfor sentralt i kurset. Evne til å reflektere og diskutere disse emnene gjennomføres i en teoridel med forelesninger og seminarier. I en praksisdel skal studentene utvikle nye idéer for produkter frem til produktkonsepter i samarbeid med eksterne aktører, som p.t. tematisk bli funnet i to områder; (i) Medtech og (ii) Bærekraft og (iii) Utviklingsarbeid. Medtech tema drives i samarbeid med nettverket Oslo Medtech og (ii-iii) Bærekraft og Utviklingsarbeid i samarbeid med både NGOn Design without Borders og forskningsprosjektet C-san-Futures som Institutt for Design (IDE) driver sammen med design avdelingen på Cape Peninsula University of Technology (CPUT) i Kapstaden, Sør-Afrika.

Forventet læringsutbytte

Studentenes skal ha utviklet evne til å delta som en selvstendig designer basert på en kreativ, estetisk og designmessig tilnærming i mer avanserte design- og innovasjonsprosesser.

DESIGNMESSIG TILNÆRMING:Studenten skal ha en mer avansert kunnskap om hvordan en designmessig tilnærming kan forstås, og deretter bli brukt i samhandling med andre tradisjoner.

ESTETIKK: Studenten skal inneha en mer reflektert og kritisk forståelse av begrepet estetikk som også tar høyde for kulturelt mangfold.

BÆREKRAFT: Studenten skal ha kunnskap om hvordan vår design og levemåte påvirker levekårene på en global skala.

ETIKK: Studenten skal ha en mer reflektert generell etisk kompetanse.

KULTUR OG SAMFUNNSFORSTÅELSE: Gi en større forståelse og generell kunnskap om det globale kulturelle mangfold.

PROCESS, VERKTØY OG METODER: Utvikle studentens evne til å ta frem prosess drevne prototyper og gi ny kunnskap innen f.eks. video-sketching. Gi studenten mulighet til å øve at selvstendig drive et profesjonelt designprosjekt.

KOMMUNIKASJON: Gi generell kompetanse og ferdigheter til å kommunisere effektivt på en profesjonell måte.

MATERIAL OG TEKNOLOGI FORSTÅELSE: Gi generell kompetanse til å ta til seg, utvikle og kritisk vurdere nye materialer og teknologier.

FORSKNING: Gi kunnskap om forskning innen HighTech og Klima og gi en generell kompetanse til å forholde seg til disse områdene på en kreativ og designmessig måte.

INTERNATIONALISERING: Gi en økt kunnskap om forskjellige globale perspektiver og mulighet til å reflektere over internasjonal solidaritet og samhandling.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset er delt i tre deler: (i) den første er en mer foredrags- og seminar fokusert del der f.eks. teoretiske fundamentet, teambuilding og video-skisse blir gransket og blandes med kortere øvelser; (ii) den andre er et felt-arbeid reise, vanligvis, i et helt ukjent område (2015 tilbrakte studentene fire uker i Kenya); (ii) og til slutt, er den tredje delen den endelige utformings fase hvor produkter er utviklet med det mål å være radikalt forskjellige forslag innenfor kursets tre temaene (dvs. Medtech, bærekraft og utvikling).

Emneansvarlig

Håkan Edeholt

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Oppmøte til undervisning

80% tilstedeværelsen av all obligatorisk utdanning

Ekskursjoner 1

En lengre ekskursjon (app. 4 uker)

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosjektoppgave
Kommentar:

extern sensor

Tillatte hjelpemidler:

alle passende

Læremidler

Obligatorisk lesning:

Kurskompendium og distribuerte papirer

 

Anbefalt lesning:

Klein, Naomi (2014) This Changes Everything

Marshall, George (2014) Dont even think about it; why our brains are wired to ignore Climate Change

RT, 2015-03-14