60 502 N Urban Design: Arctic City - Longyearbyen

Forkunnskapskrav

Åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om urban design, urbant landskapsdesign og/eller kjennskap til samfunnsutvikling og design i nordområdene

Emneinnhold

Arktis er en verdensdel i endring. Det gjelder ikke bare klima og miljø i Arktis, men også demografi og urbanitet. Disse endringene har ført til opphetede debatter og omfattende forskning. Institutt for urbanisme og landskap har gjennom forskningsprosjektet Future North (www.futurenorth.no) og en serie studiokurs utforsket urbane landskap og deres utvikling i forskjellige arktiske byer som klart viser at det ikke finnes en enkelt standard for arktisk urbanisme.
Studioet vil vektlegge det faktum at endringer i arktiske byer ikke nødvendigvis skyldes endret ressursutnyttelse, men like gjerne generelle endringer i samfunnsutviklingen. Nåtidige forestillinger ser arktisk urbanisme som determinert av landskap og klima, og reduserer urbanisme til teknisk ytelse. Studioet vil utfordre oppfatningen om at arktiske småsamfunn (byer og bygder) ikke er urbane, men også forestillingen om at urbanitet i Arktis er noe som importeres fra sørlige regioner.

Et hovedtema for utviklingen av de arktiske byene, vil være å skape sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftige bysamfunn. Dette studiet vil utforske Longyearbyens spesifikke, urbane landskap. Dette lokalsamfunnet har vært gjennom en rivende utvikling og står antakeligvis overfor nye omveltninger i kommende år. I dette kurset vil vi kartlegge på et bredt tematisk spektrum, ikke for å se på temaene hver for seg, men for å fange inn kompleksiteten i den lokale situasjonen – i den globale sammenhengen. Hvilke urbane strategier, prosjekter og intervensjoner vil være viktige bidrag til den videre utviklingen i Longyearbyen skal bli en mer bærekraftig, behageligere og morsommere arktisk by?

I dette studioet skal vi utvikle sterke, komplementære urban design-logikker som fokuserer på et vidt register av tematikker: sosiale, kulturelle, infrastrukturelle, økologiske, osv. Det er nettopp det komplementære i disse tilnærmingene som kan bidra til en bærekraftig framtid for byene i Arktis.
En kartlegging av Longyearbyens særlige potensial og ressurser, utfordringer og behov, inkludert beboernes tiltak og ønsker, danner grunnlaget for utviklingen av oppgaver og problemstillinger. Noen spesifikke temaer avtegner seg allerede og involverer: nye havnefasiliteter, utfasing av gruvedrift, nye boligområder, strategier for en bærekraftig byutvikling med fokus på universell utforming, infrastruktur for turisme, nye sosiale og kommersielle fasiliteter i byen

Dette kurset knytter an til en større forsknings- og læringsmiljø, og vil kjøre parallelt med et studiokurs i landskapsarkitektur på Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies (AHO). Dette betyr at forskere fra Future North og undervisere fra Universitetet i Tromsø vil være aktive på kurset.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten kjennskap til teorier og aktuell kunnskap om by- og landskapsutforming i arktiske strøk.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha erfaring med - og ferdigheter innen - feltarbeid samt beherske etablerte og eksperimentelle metoder for urban kartlegging.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å utvikle en kritisk teoretisk posisjon i forhold til arkisk urbanisme, og utvikle denne ved innsamlingen av relevant informasjon. På basis av dette skal studenten være i stand til selvstendig å utvikle strategisk design i nordlige, urbane landskap og byer.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studio innledes med et arbeidsintensivt teoretisk seminar med obligatorisk pensum om arkisk urbanisme og samfunnsutvikling. Studentene presenterer utvalgte tekster i plenum. Heretter følger en ukes feltarbeid i Longyearbyen. Studentene skal her gruppevis foreta kartlegginger og etablere en felles kunnskapsbase. Deretter skal studentene utarbeide program og designprosjekt - enten alene eller i team á to. Kurset omfatter også to obligatorisk designworkshops knyttet til studentenes prosjekter. Alle studentene bidrar til en avsluttende bok som dokumenterer sentrale teoretiske perspektiver, kunnskapsbasen og designforslag. Kurset avsluttes med en presentasjon med ekstern sensor.
Ved påmelding til kurset forplikter studentene seg til en ukes feltarbeid i Longyearbyen og må dekke utgiftene til reise og opphold der (reise må bestilles tidlig).

Emneansvarlig

Peter Hemmersam

RMS, 2015-04-13