80 302 Norske tektoniske trebyggingstradisjoner

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Første del av kurset består av forelesninger om og drøftinger av ulike trebyggingsteknikker og konstruksjonstyper.

 Paralellt med dette bygger studentene modeller av konstruksjonsprinsipper, og/eller skriver et vitenskapelig essay om et relevant tema.
 Kursets litteratur og drøftinger danner et viktig grunnlag for både artikkel og modellstudier.
Oppgavene skal leveres før fordypningsuken, og presenteres og diskuteres i plenum. 

Fordypningsuken er svært intensiv og viktig på dette kurset. Da bygger vi et bindingsverksbygg eller et grindbygg i full scala.

Forventet læringsutbytte

A: Kunnskaper
Kunne identifisere trebygningene i forhold til en kulturell og teknisk kontekst.

Kunne forklare bygningenes oppbygging og håndverksteknikker.


B: Ferdigheter
Kunne anvende kunnskapen ved å delta i bygging av en konstruksjon i full scala. 

Kunne skrive et vitenskapelig essay innenfor kursets tema.

C: Generell kompetanse
God forståelse for tradisjpnelle trebyggingsteknikker og trematerialers egenskaper.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og diskusjoner
Modellstudier.
Skrivíng av et vitenskapelig essay.
Workshop - Bygging av bindingsverksbygg i full scala.

Emneansvarlig

Kolbjørn Nesje Nybø

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse Kommentar
Workshops 1 1 Ja

Bygging av trehus i full størrelse.

Oppmøte til undervisning 8 5
Prosjekt 1 1

Skriving av et vitenskapelig essay og/eller bygging av en tremodell.

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Prosessvurdering underveis Individuell uke(r) 30
Kommentar:

Deltakelse på forelesninger

Prosjektoppgave Gruppe 5 dager 30
Kommentar:

Husbygging

Semesteroppgave Individuell 10 uke(r) 40
Kommentar:

Litteraturoppgave/modellbygging

Læremidler

Polanyi, Michael (2000) Den tause dimensjon. En introduksjon til taus kunnskap. Spartacus Forlag 2000.

Christie.Håkon (1974)  Middelalderen bygger i tre. Universitetsforlaget 1974. ISBN: 82-00-01395-2

Karlsen. Edgar (1989) Lærebok i lafting.. Universitetsforlaget As

Ljøsne. Anne Grete (1993) Naturen og menneskeverket : vår gamle trearkitektur i nytt lys. Oslo : Solum.

Schjeldrup. Helge og Brekke, Nils Georg. (1997)  Hus på vestkysten gjennom 4000 år. Bergen/Stavanger.

EFL, 2015-03-24