60 605 Rød tråd gjennom Oslos byplan

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning (bachelor)

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er åpent for arkitekt- og landskapsarkitektstudenter

Emneinnhold

”Vi søker forgjeves den røde tråd i den nuværende bys plan” skriver Harald Hals i 1930. Kurset retter søkelyset mot deler av Oslo som i øyeblikket ikke har en klar, definert utviklingsretning, områder som ligger i skyggen av Fjordbyen og Hovinbyen og Groruddalen. I korte trekk ligger disse områdene som et sammenhengende felt fra Majorstuekrysset, mellom ring 2, ring 3 og markagrensen helt til Storo. Områdene er i omdanning, store byutviklingsdebatter er på gang, som for eksempel OUS sitt ønske om samlokalisering av Sykehusene på Gaustad. Ullevål og Aker m. fl kan potensielt tømmes for ny bruk, slik som Veterinærhøyskolen og Sogn videregåendeskole. Et lag av institusjoner er i bevegelse og gir store muligheter som utløser spørsmål om hvordan denne delen av byen skal omdannes og i neste omgang hvordan Oslo skal utvikle seg. Nye prosjekter i dette feltet tyder på at det primært ligger an til produksjon av ineffektiv og upålitelig urbanisme, som i liten grad bidrar til å avklare hvilken rolle disse områdene skal og kan ha i byen. Mest alvorlig er at deler av den utviklingen vi ser i dag kan være med å hindre og vanskeliggjøre en bærekraftig by. Det er et behov for å undersøke inngående hvilke muligheter som ligger i dette feltet.

Kurset vil utforske og undersøke;
• hvorfor byen ikke har tatt et klart standpunkt i disse områdene,
• hvordan områdene kan leses og forstås i den urbane konteksten Oslo,
• hva kan vi lære av områder i byen som er transformert de seineste 30 år
• hva ligger latent i disse områdene i dag, hvilke muligheter for utvikling som ikke tas i bruk,
• hvilke romlige og programmatiske strategier som kan forløse interessante former for urbanitet gjennom urbane og arkitektoniske studier.
Den innledende researchfasen vil være omfattende og avgjørende. Vår påstand er at en nærlesning av området er nødvendig for å nå en forståelse av og kunne utvikle meningsfulle urbane og arkitektoniske responser. Målet er at hver enkelt student skal bli en ekspert i sitt område og i stand til å delta i en offentlig diskusjon. Kurset arbeider i krysningspunktet mellom arkitektur og urbanisme.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:
Kurset vil gi studentene innsikt i vil hvordan konkurrerende by- og boligidealer har vært med å forme byen. Kurset vil gjøre studentene i stand til å lese, forstå byen og delta i debatt om utvikling av større byområder. I detalj betyr det en dypere forståelse av , - de store institusjonenes logikk - som har endret seg siden universitet og universitetshospitalene ble grunnlagt, boligtypologiene og infrastrukturens utvikling i møte med idealene om den mangfoldige byen. Kurset vil gi treningsmuligheter for å utvikle strategier for en bærekraftig by.

Ferdigheter:
Kurset er prosjektbasert og vil gi en romlig forståelse i arbeidet med alle skalaer i byen, fra skala 1:10.000 til 1:1. Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg en arbeidsmetode og en prosjekteringserfaring i et byutviklingsprosjekt i krysningspunktet mellom arkitektur og landskap.

Generell kompetanse:
Forståelse og ferdigheter til å operere komplekse byutviklingsoppgaver.
Utvikle et fagvokabular, evne til å diskutere og delta i en offentlig debatt.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Semesteret vil underdeles i tre hoveddeler; researchfase, konseptutvikling og løsningsfase. Det endelige produktet kan spenne fra overordnede strategier til helt konkrete arkitektoniske intervensjoner. Her ligger åpenheten i kurset. I konseptutviklingsfasen vil vi organiser en workshop med en internasjonal lærer/kontor.

Verktøy og kommunikasjonsformer:
I studio skal vi jobbe med produksjon av tekster, tegninger, detaljtegninger og modeller i forskjellig målestokk, med illustrasjoner, fagdiskusjon, digital- og håndproduksjon av modeller i forskjellig målestokk

Den endelige presentasjon av prosjektet vil være med tekst, illustrasjoner, plan- og snitt, modeller og 3D

En publikasjon som studentene utarbeider i samarbeid med oss.

Emneansvarlig

Instituttleder Marianne Skjulhaug, Arild Eriksen, Joakim Skajaa, Thomas McQuillan

Supplerende opplysninger

Togbasert studietur til København/Tyskland i eksursjonsuken

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Ved semesterslutt skal det vurderes:
- Tilstedeværelse og aktivt arbeid med oppgaven i studio gjennom hele semesteret.
- Innleverte deloppgaver + tilstedeværelse ved fellesgjennomgåelser
- Innlevert komplett materiale for det endelige prosjekt og tilstedeværelse ved utstilling AHO Works
- Kurset bedømmes til Bestått - Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudiene ved AHO § 6-14.

Læremidler

Litteratur/tekster/referanser:

Garden Cities of Tomorrow, Ebenezer Howard

Fra Christiania til Stor-Oslo, Harald Hals

Real Estates, Life without debt, Fulcrum

Happy city, Charles Montgomery

Vinex Atlas/ Limes Atlas, Joost Grootens

Broadacre city, Frank Lloyd Wright

Junkspace, Rem Kolhaas

Sprawl repair manual, Galina Tachieva

The situationist city, Simon Sadler

Complexity and contradiction in Architecture

Image of the city, Lynch

Rob Krier, Urban Space

Infrastructural city - Networked ecologies, Kazys Varnelis

A new kind of Bleak, Owen Hatherley

Edgelands, Paul Farley, Micheal Simmons

London Orbital, Iain Sinclair

Katalog den amerikanske paviljongen, Venezia biennalen 2012