80 604 Restore: Regjeringskvartalets fremtid

Prerequisites

Godkjent grunnundervisning. Det kreves tidligere deltagelse på studiokurs innen fagområdet bygningsvern, fortrinnsvis kurset «Restore, reinventing the Government quarter» som holdes høsten 2014. Det kreves forkunnskap om Regjeringskvartalets historie, med særlig fokus den vernedebattene som har kommet i kjølvannet av terrorangrepet og planene om et nytt regjeringskvartal.

Course content

Terrorangrepet den 22.juli 2011 transformerte regjeringskvartalet fra en rekke kontorbygg for byråkratiet, til et åsted for en nasjonal tragedie. Den offentlige og akademiske debatten som har oppstått i kjølvannet av hendelsen har åpenbart de komplekse og motsetningsfulle aspektene som knytter seg til en videreutvikling av byområdet. Fremtidige planer må ta hensyn til en rekke konkurrerende hensyn: behovet et meningsfullt minnested, økt sikkerhet, ideen om et demokratisk byrom, et stort og komplekst bygningsprogram og vernet av Erling Viksjø’s bemerkelsesverdige betongbyggeri.

Statsbygg har, med bistand fra arkitektkontoret Nordic, utlyst en internasjonal parallellkonkurranse for utvikling av planforslag om nytt regjeringskvartal, der 4-7 team blir plukket ut til å utvikle alternative planforslag i perioden januar - april 2015. Studioet vil bli organisert som en forskningsgruppe som tilbyr analyser og innspill til den pågående planprosessen med fokus på historisk kontekst, arkitektonisk kvalitet og spørsmål om bygningsvern. I tillegg vil gruppen levere et eget planforslag parallelt med de andre teamene.

I den første fasen, fra 7.januar (NB. Tidlig start) til 25.mars, vil gruppen i felleskap jobbe intensivt med utarbeidelse med et konkret planforslag, mens studentene i siste fase vil førfølge individuelle prosjekter som en utdyping av planforslaget.

Gjennom å involvere seg i denne planprosessen ønsker vi å utvikle strategier for et eksperimentelt bygningsvern, der strategiske og minimale tiltak på samme tid bevarer de eksisterende arkitektoniske kvalitetene, og diskutere fundamentale endringer av den politiske og byplanmessige situasjonen.

Kursansvarlig: Bryony Roberts. Med Erik Langdalen, Jorge Otero-Pailos, Andrea Pinochet m.fl.

Learning outcomes

Studentene vil i løpet av semesteret, gjennom den forskningen og analysearbeidet gruppen gjør, utvikle ferdigheter innen fagområdene urbanisme og bygningsvern. Studentene vil delta i en reell planprosess og med dette utvikle en profesjonell holdning til faget. Det forventes at hver student utvikler en bevissthet og kritisk holdning til kontemporær vernepraksis og ferdigheter innen utvikling av et konkret verneprosjekt.

Working and learning activities

Studentene vil delta på seminarene som holdes av Statsbygg for alle konkurranseteamene. Første del av arbeidet vil foregå i forskningsgruppen med intensiv analyse- og idéutviklingsarbeid, mens sist del vil være individuelt arbeid med ordinær veiledning på salen.

Professor in charge

Professor Erik F. Langdalen