60 400 Norske byer

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning eller bachelor fra tilsvarende institusjon

Emneinnhold

Kurset vil ta for seg norske byer og hvordan deres funksjon og rolle har endret seg de siste 20-30 årene. Ikke siden industrialiseringen har en sett så dramatiske endringer av de norske byene som de siste tiårene.
Teknologisk utvikling, avindustrialisering, infrastrukturutbygging, migrasjon og endringer i befolkningsgrunnlaget er noen grunnleggende årsaker til disse endringene. Men hva går endringen ut på og hvordan påvirker de byene?

Kurset vil jobbe komparativt med flere norske byer for å forstå hvordan byenes indre struktur endres og hvordan økende integrering i større territorielle sammenhenger endrer byens rolle. Kurset vil vektlegge en fysisk forståelse av endringsprosessene, og foruten å lese utvalgt litteratur også arbeide med grafiske fremstillinger.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg forståelse av byenes overordnete endringsprosesser, øve opp evnen til å søke relevant informasjon og evnen til kritisk refleksjon. Studentene skal ha fokus på å utvikle grafiske evner og metoder til å analysere og kommunisere fysiske endringer.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, litteraturstudier og søking etter relevant informasjon om de ulike byene. Individuelle oppgaver/alternativt gruppearbeid vil ha som mål å fremstille diagrammatiske analyser av bystruktur, klassifisering av byenes territorielle funksjoner og sammenlikning av endringsprosessene de ulike byene gjennomgår .

Studenten skal som en del av kurset gjennomføre studie av minimum en by og presentere sin tolkning og funn i en grafisk fremstilling. Arbeidet skal senere kunne inngå i en utstilling/publikasjon

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Dag Tvilde

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått
Kommentar:

Kompendium vil være tilgjengelig ved semesterstart.