60 606 Landskap: Byen og fjorden

Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning eller bachelor fra tilsvarende institusjon
Åpent for studenter innen Arkitektur og Landskapsarkitektur

Emneinnhold

Oslos havneområde har de siste årene gjennomgått store forendringer. Dette inkluderer alt fra viktige infrastrukturelle forandringer som E 18 i tunnel til nye bebyggelseprosjekter som Aker brygge, Tjuvholmen, Barcode, Sørenga, Operan, etc. Prosjektene har blitt til i løpet av en relativt kort periode byhistorisk sett og i kommunens plan for “Fjordbyen” finnes fortsatt flere deler som ennå ikke er gjennomført.
Vi kommer i dette kurset til å arbeide med Filipstad der utfordringen er i å skape et plass-spesifikt prosjekt som sammenbinder byen med fjordfronten. Målet et landskapsprosjekt som skaper et kontinuerlig og sammenhengende byrom med høye romslige kvaliteter.
Prosjektet tar opp flere temporaliteter fra umiddelbare, midlertidige grep til mer langvarig design av landskapsrommet. Interaksjonen mellom det temporære og det bestående i byrommet blir en viktig del av prosjektet.
Kurset deles in tre hoveddeler:
1.- Definisjon av den åpne romsstrukturen som ligger til grunn for lenkingen mellom eksisterende bebyggelse, ny bebyggelse og den i dag forslagne havne promenaden.
2.-Definisjon av program og planlegging av temporære funksjoner og aktiviteter som tar i bruk området i tilslutning til Bygning 10 langs Filipstadveien, vest for Filipstad Brygge.
Hvor få til maksimal funksjons-dyktighet ved minimale investeringer, og en klok bruk av det som allerede finnes på stedet?
3.-Utforming av det langsiktige landskapsprosjektet er kursets hovedfokus
Prosjektene som studentene lager skal være med i den offentlige debatten og vise hvilke kvaliteter som er viktige i en bærekraftig by. Kursen tar derfor opp hvordan man lager et strategisk dokument som skal kunne kommunisere til byens teknikere, politikere og brukere. Det stilles derfor høye krav til materialet som produseres i kurset.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:
Kurset vil gi studentene erfaring i å arbeide i kanten av byen, ned til og tett på fjorden, for å oppdage og oppnå ferdigheter i det å etablere promenader og parker i en urban struktur. Kurset tar sikte på å arbeide med det menneskeskapte i byen og differensiere det fra natur, for slik å tilføre byen en rekreativ dimensjon som både tar fatt i byens frirom og byens bygninger.
Målet er å formgi byen der hvor vann og land møtes -og setter sig spor langt in i byen og langt ut på fjorden.

Ferdigheter:
-Kurset er prosjektbasert og vil gi en romlig forståelse i arbeidet med alle skalaer i byen, fra skala 1:10.000 til 1:1. I overgangen mellom vann og landskap studeres både design og materialitet. Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg en arbeidsmetode og en prosjekteringserfaring i et landskapsbasert prosjekt.

Generell kompetanse:
-Forståelse for klima og design ved sjøfronter og parker nær havet.
-En grunnleggende vegetasjonskunnskap samt en forståelse for landskapets forandring gjennom årets ulike sesonger.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

1.-Studio innledes med feltarbeid der studentene foretar kartlegginger og etablerer en felles kunnskapsbase.

2.-Deretter utarbeides gruppevis en romlig strategi for det åpne byrommet.

3.-Workshoper anordnes tematisk for å belyse ulike viktige faser i prosjektet.
I den første workshopen arbeides det med det temporære byrommet. Der program og dets mulighet til enkel gjennomførelse ligger til grunn for studien.

4.-Utforming av det langsiktige landskapsprosjektet er der kurset har sitt hovedfokus. Her utarbeides en romlig strategi. Kurset er oppbygd som en kontinuerlig prosjekteringsprosess der ulike faser er tematisk definert for å bidra til utviklingen av prosjektet.
Landskapsprosjektet skal svare på årstidens vekslinger og vise hvordan prosjektet forandrer seg gjennom tidens gang.

-Erfaringene fra arbeidet med stedet kontrasteres med analyser fra internasjonale referanser. Hva skal et parklandskap kunne tilføre byen og hva kan det gi til dets brukere?

-Innom kurset gjennomføres studieturer til bygde prosjekt så vel i Oslo området som internasjonalt.

Emneansvarlig

Jeppe Aasgaard Andersen

Vurderinger

Vurdering Inndeling Dato Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt Bestått / ikke bestått